Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ248
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα -
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED224/

Μαθησιακά αποτελέσματα

1. Να γνωρίζουν τα στάδια της κινητικής ανάπτυξης και μάθησης 2. Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των παιχνιδιών, ως κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο 3. Να επιλέγουν τα αναπτυξιακώς κατάλληλα παιχνίδια για την κάθε ηλικία και την κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου 4. Να εξετάζουν τους παράγοντες που επιδρούν σε κάθε ηλικιακή ομάδα και να επιλέγουν τις κατάλληλες δραστηριότητες. 5. Να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να δημιουργούν παιχνίδια και δραστηριότητες με συγκεκριμένους γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και κοινωνικούς στόχους. 6. Να αξιολογούν την καταλληλότητα και την επιτυχία κάθε εφαρμογής

Γενικές ικανότητες

Λήψη αποφάσεων Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Η δομή ενός μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Η ορολογία. Είδη μετακίνησης. Συντάξεις. Βηματισμοί. Τα γυμναστικά βοηθητικά όργανα. Παιδαγωγικά παιχνίδια. Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Η διδασκαλία των παιχνιδιών. Είδη παιχνιδιών. Μέθοδοι διδασκαλίας, σχέδια παιχνιδιών. Παιχνίδια αίθουσας. Μετρήσεις και δείκτες υγείας. Γύμναση σε σταθμούς. Γυμναστική και μουσική. Βασικά στοιχεία ρυθμού και η χρήση της μουσικής στην ημερήσια γύμναση. Ο προληπτικός χαρακτήρας της γυμναστικής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, πρακτική άσκηση
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 15
Πρακτική άσκηση 24
Εκπόνηση μελέτης 36
Ατομικές ασκήσεις 6
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 24
Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 111
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΧαμηλάκηςΛ. & Αγγελιδάκη, Π. (2000). 100 ημερήσια προγράμματα για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αθήνα: Αθλότυπο Τhiesen, Π. (2014). 420 Παιδικά Παιχνίδια για την απόκτηση σωματικών,πνευματικών, κοινωνικών & δημιουργικών δεξιοτήτων. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Physical Education, Recreation & Dance Physical Education and Sport Pedagogy

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση