Παιδαγωγικές Κινητικές Εφαρμογές

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ248
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED224/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η δομή ενός μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Η ορολογία. Είδη μετακίνησης. Συντάξεις. Βηματισμοί. Τα γυμναστικά βοηθητικά όργανα. Παιδαγωγικά παιχνίδια. Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Η διδασκαλία των παιχνιδιών. Είδη παιχνιδιών. Μέθοδοι διδασκαλίας, σχέδια παιχνιδιών. Παιχνίδια αίθουσας. Μετρήσεις και δείκτες υγείας. Γύμναση σε σταθμούς. Γυμναστική και μουσική. Βασικά στοιχεία ρυθμού και η χρήση της μουσικής στην ημερήσια γύμναση. Ο προληπτικός χαρακτήρας της γυμναστικής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr