Ορθοδοξία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης
Κωδικός Μαθήματος Υ209
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Eλληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το μάθημα παρέχονται γνώσεις σχετικές με την προσφορά της Ορθοδοξίας στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, στοιχείο του οποίου αποτελεί η εκπαίδευση. Επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τη συμβολή του ορθοδόξου πολιτισμού στους τομείς της τέχνης, της γλώσσας, της λαογραφίας και τις σύγχρονες προκλήσεις της μετανεωτερικής κοινωνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να καλλιεργούν το πολιτισμικό ήθος της Ορθοδοξίας, το σεβασμό του προσώπου και της διαφορετικότητας, να μεταδίδουν τον πολιτισμικό χαρακτήρα του θρησκευτικού μαθήματος, που ενισχύει την επίγνωση της ταυτότητας και ετερότητας στην πολυπολιτισμική κοινωνία μας.

Γενικές ικανότητες

-Λήψη αποφάσεων -Αυτονομία εργασία -Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον -Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο όρος ορθοδοξία. Ο όρος πολιτισμός. Χαρακτηριστικά του πολιτισμού. Ο πολιτισμικός χώρος της Ορθοδοξίας. Χαρακτηριστικά του ορθοδόξου πολιτισμού. Η λαογραφία της Ορθοδοξίας. Η καλλιέργεια του προσώπου. Η πνευματικότητα του ορθοδόξου πολιτισμού. Η σύγκλιση των πολιτισμών. Η Ορθοδοξία ως πρόταση παιδείας. Ο πολιτισμικός χαρακτήρας του Μ.Θ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Συγγραφή εργασιών 19
Συλλογή ερευνητικών δεδομένων 25
Αυτοτελής μελέτη 20
Σύνολο Μαθήματος 103
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με την ανάρτηση στο Διαδίκτυο,ακόμη και με διά ζώσης επικοινωνία.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γιαννουλάτος Α. (2001), Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Ακρίτας:Αθήνα. Χατζηεφραιμίδης Ε. (2006),Ορθοδοξία και πολιτισμός: Η διακονία της κατάφασης στην πολυπολιτισμική πολυμορφία, Αντ. Σταμούλης:Θεσσαλονίκη.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση