Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιορδανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ154
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικό οργανόγραμμα : Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του μαθήματος θα μπορούσε να διαρθρωθεί με βάση τις εξής θεματικές ενότητες : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Αντίληψη, Απόδοση Αιτιών Συμπεριφοράς, Μάθηση. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Αξίες, στάσεις, προσωπικότητα. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Παρακίνηση ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Άγχος ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Επικοινωνία ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Συγκρούσεις και διαχείριση συγκρούσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Ομάδες και διαχείριση ομάδων. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Ισχύς - Εξουσία - Πολιτική ΕΝΟΤΗΤΑ 10η : Ηγεσία ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Οργανωσιακή κουλτούρα ΕΝΟΤΗΤΑ 12η: Διαχείριση Αλλαγής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση