Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ιορδανίδης Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ154
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική ή/και αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σε επίπεδο γνώσεων αναμένεται από τους φοιτητές να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Σε επίπεδο δεξιοτήτων αναμένεται να κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες και να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Σε επίπεδο ικανοτήτων αναμένεται να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής. Αναμένεται, επίσης, να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών σχετικών με ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις σε ότι αφορά στην άσκηση οργανωτικών και διοικητικών καθηκόντων, Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες συγκεντρωτισμού και αποκεντρωτισμού, Αυτόνομη και ομαδική εργασία ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας, Εργασία σε διεθνές αλλά και διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών σχετικών με το πεδίο της οργάνωσης και λειτουργίας σχολικής μονάδας, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και την επιτέλεση οργανωτικών και διοικητικών καθηκόντων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Αναλυτικό οργανόγραμμα : Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο του μαθήματος θα μπορούσε να διαρθρωθεί με βάση τις εξής θεματικές ενότητες : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Αντίληψη, Απόδοση Αιτιών Συμπεριφοράς, Μάθηση. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Αξίες, στάσεις, προσωπικότητα. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Παρακίνηση ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Άγχος ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Επικοινωνία ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Συγκρούσεις και διαχείριση συγκρούσεων ΕΝΟΤΗΤΑ 8η : Ομάδες και διαχείριση ομάδων. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η : Ισχύς - Εξουσία - Πολιτική ΕΝΟΤΗΤΑ 10η : Ηγεσία ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Οργανωσιακή κουλτούρα ΕΝΟΤΗΤΑ 12η: Διαχείριση Αλλαγής.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Προβάλλονται παρουσιάσεις μέσω του Η/Υ και του data projector οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται στον ιστοχώρο του μαθήματος (eclass).
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Δε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα μαθησιακά βοηθήματα εκτός από τις παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υφίσταται εργαστηριακή εκπαίδευση.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των φοιτητών εφόσον οι βαθμολογίες τους καταχωρούνται ηλεκτρονικά.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η σχετική πλατφόρμα επικοινωνίας (eclass) τόσο για την ανάρτηση ανακοινώσεων αλλά και ζητημάτων σχετικών με το μάθημα. Επίσης, χρησιμοποιείται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Προετοιμασία φοιτητή 18 ώρες
Έρευνα - μελέτη 25 ώρες
Προετοιμασία για τις εξετάσεις 25 ώρες
Διεξαγωγή εξετάσεων 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 110 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσω του καθορισμού των κριτηρίων στην έναρξη διεξαγωγής του μαθήματος και της ανάρτησής τους στον ιστοχώρο του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

* ROBBINS STEPHEN – JUDGE TIMOTHY (2011). ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΑΘΗΝΑ: ΚΡΙΤΙΚΗ. • Greenberg Jerald, Baron Robert A., Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος (2010). Οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά. Αθήνα: GUTENBERG. • Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rossili.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

International Studies in Educational Administration Educational Management, Administration and Leadership International Journal of Educational Management

© 2018 eled.uowm.gr