Ολοήμερο σχολείο: Θεωρία και πράξη

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Θωίδης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ142
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 Δ.Μ., 4 ΕCTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) eclass.uowm.gr

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενα: Ολοήμερη εκπαίδευση. Ολοήμερο Σχολείο: Ιστορική επισκόπηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παιδαγωγική και κοινωνιολογική θεμελίωση. Τύποι και μοντέλα ολοήμερης εκπαίδευσης και ολοήμερων σχολείων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διδακτικές και παιδαγωγικές καινοτομίες. Χωρικές διευθετήσεις. Ο ρόλος του δασκάλου. Προβλήματα και προοπτικές. Εμπειρική διερεύνηση επιμέρους θεμάτων του ολοήμερου σχολείου. Μέθοδοι διδασκαλίας: Σεμινάρια Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση, ατομικές ή ομαδικές εργασίες (βιβλιογραφική έρευνα ή έρευνα πεδίου).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr