Ολοήμερο σχολείο: Θεωρία και πράξη

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Θωίδης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ142
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 Δ.Μ., 4 ΕCTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά (προαιρετικά αγγλικά για μελέτη και παρουσίαση ξενόγλωσσων άρθρων)
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) eclass.uowm.gr

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες και αυριανοί εκπαιδευτικοί το ολοήμερο σχολείο και την ολοήμερη εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση: • να γνωρίζει το θεωρητικό υπόβαθρο (αρχές, σκοπούς, φιλοσοφία) του ολοήμερου σχολείου), • να γνωρίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, • να εξοικειωθεί με επιμέρους τομείς και καθήκοντα του ολοήμερου σχολείου, • να αποτιμά την πρακτική του εφαρμογή όπως αυτή προκύπτει μέσα από σχετικές μελέτες και έρευνες, • να σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα στο ολοήμερο σχολείο, • να σχεδιάζει και να υλοποιεί ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου του μαθήματος.

Γενικές ικανότητες

• να σέβεται την πολιτιστική και κοινωνική πολυμορφία σε κάθε μαθητική ομάδα, • να επεξεργάζεται και να εφαρμόζει με τους μαθητές κανόνες συμβίωσης, • να αναπτύξει δεξιότητες που αφορούν στη συνεργασία για θέματα σχολικής ζωής με όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, κοινότητα, γονείς), • να συνειδητοποιεί τον διευρυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη εποχή, • να αποκτήσει επίγνωση των ορίων και των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού του ρόλου και να διαχειρίζεται καταστάσεις που δεν ξεπερνούν τις δυνατότητές του, • να μπορεί να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έρευνας για τις δικές τους δραστηριότητες, • να αξιοποιεί έννοιες και δεξιότητες που απέκτησε σε διαφορετικά επαγγελματικά και κοινωνικά περιβάλλοντα συμβάλλοντας έτσι στην επαγγελματική και προσωπική του εξέλιξη, • να αξιοποιεί τυπικές, άτυπες, ατομικές και συνεργατικές προσφορές συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, • να αξιοποιεί τον εργασιακό χρόνο και τους πόρους στοχευμένα και με οικονομία, • να γνωρίζει και να στοχάζεται με βάση δημοκρατικές αξίες και κανόνες καθώς και τρόπους μετάδοσής τους, • να γνωρίζει τις οργανωτικές συνθήκες και τις συνεργατικές δομές στο σχολείο.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενα: Ολοήμερη εκπαίδευση. Ολοήμερο Σχολείο: Ιστορική επισκόπηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παιδαγωγική και κοινωνιολογική θεμελίωση. Τύποι και μοντέλα ολοήμερης εκπαίδευσης και ολοήμερων σχολείων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διδακτικές και παιδαγωγικές καινοτομίες. Χωρικές διευθετήσεις. Ο ρόλος του δασκάλου. Προβλήματα και προοπτικές. Εμπειρική διερεύνηση επιμέρους θεμάτων του ολοήμερου σχολείου. Μέθοδοι διδασκαλίας: Σεμινάρια Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση, ατομικές ή ομαδικές εργασίες (βιβλιογραφική έρευνα ή έρευνα πεδίου).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο Παρουσιάσεις (ppt), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail, sms
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις-Σεμινάρια 39
Εμπειρική διερεύνηση (έρευνα πεδίου) επιμέρους θεμάτων του ολοήμερου σχολείου. 10
Επίσκεψη και συστηματική παρακολούθηση ολοήμερων τμημάτων. Παράλληλα με τη θεωρητική προσέγγιση επιδιώκεται – όπου αυτό είναι δυνατόν – η έμπρακτη «συνάντηση» του φοιτητή με το ολοήμερο σχολείο και με προγράμματα ολοήμερης εκπαίδευσης μέσα από επιτόπου επισκέψεις σε ολοήμερα σχολεία παρακολούθηση προγραμμάτων συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό Σχολικό Σύμβουλο μαθητές κ.ά. καθώς και η διερεύνηση επιμέρους θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής και λειτουργίας του νέου θεσμού. 6
μελέτη άρθρων/ βιβλίων προετοιμασία εργασιών 26
Συλλογή ερευνητικών δεδομένων 16
Προετοιμασία για εξετάσεις 30
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν την συμμετοχή, την παρουσίαση των εργασιών και την τελική γραπτή εξέταση διευκρινίζονται και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στην αρχή του εξαμήνου. Επίσης τηρούνται παρουσιολόγια για τις θεωρητικες εισηγήσεις και δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να συζητούν με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν τα σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Θωίδης, Ι., & Χανιωτάκης, Ν. (2018). Ολοήμερο σχολείο. Παιδαγωγικές και Κοινωνικές διαστάσεις. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Πυργιωτάκης, Ι.Ε. επιμ. (2002). Ολοήμερο σχολείο: Λειτουργία και Προοπτικές. Αθήνα: Π.Ι., Ο.Ε.Δ.Β. Thoidis I.,& Chaniotakis N. (2015). All-Day School: A School in Crisis or a Social Pedagogical Solution to the Crisis? International Journal of Social Pedagogy, V.4, No 1. Κυρίδης, Α., Τσακιρίδου, Ε. & Αρβανίτη, Ι. (επιμ.) (2006). Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο στην Ελλάδα.. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. Thoidis I., Gregoriadis Th., & Krousorati K. (2018). THE CONTRIBUTION OF ALL-DAY SCHOOLS TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS OF PUPILS: THE CASE OF TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY SCHOOL. European Journal of Education Studies,V. 4, 5, ISSN: 2501 - 1111 ISSN-L: 2501 - 1111 Available on-line at: www.oapub.org/edu

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία με ελληνικά και αγγλικά επιστημονικά άρθρα των τελευταίων πέντε ετών

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση