Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και παραγωγή κειμένων

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σακελλαρίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ266
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5 ECTS, 3 ΠΜ
Τύπος μαθήματος Ελεύθερης Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED167/

Περιεχόμενο μαθήματος

- Εισαγωγή στην έννοια του γραμματισμού με έμφαση στον κριτικό γραμματισμό. - Κριτήρια κειμενικότητας με έμφαση στη συνοχή του κειμένου. - Τα είδη λόγου: περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία, οδηγίες. - Εισαγωγή στην έννοια του κειμενικού είδους. Εξέταση βασικών κειμενικών ειδών (δημοσιογραφικό άρθρο, διαφήμιση, παραμύθι κ.ά.) και των χαρακτηριστικών τους. - Στρατηγικές προαγωγής των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής κειμένου των μαθητών. - Τρόποι αξιολόγησης του λόγου των μαθητών (εξέταση μαθητικών γραπτών).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση