Νοητική καθυστέρηση και αναπτυξιακές αναπηρίες

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ146
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Γενικών Γνώσεων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

-Θεωρητικές προσεγγίσεις στη νοητική καθυστέρηση. -Έννοια και φύση της νοητικής καθυστέρησης. -Ορισμός της νοητικής καθυστέρησης. -Η σημασία της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. -Αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης. -Συστήματα ταξινόμησης. -Χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική καθυστέρηση -Αξιολόγηση και καταγραφή της προόδου του μαθητή με νοητική καθυστέρηση. -Συγκεκριμένες προσαρμογές διδασκαλίας για τους μαθητές με νοητική καθυστέρηση μέσα στην γενική τάξη. -Απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις που πρέπει να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις διδακτικές μεθόδους για την εκπαιδευτική ένταξη του μαθητή με νοητική καθυστέρηση μέσα στην γενική τάξη. -Στρατηγικές, εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης. -προσαρμογές και οργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος για την καλύτερη ένταξη του μαθητή με νοητική καθυστέρηση μέσα στην γενική τάξη. -Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού, των μαθητών χωρίς αναπηρίες και των γονέων, ως βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση του μαθητή με νοητική καθυστέρηση μέσα στην γενική τάξη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση