Νέα Ελληνική Ιστορία

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος Υ204
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης του Μακεδονικού Ζητήματος • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τους διαφορετικούς ανά περίοδο προσδιορισμούς της γεωγραφικής περιοχής «Μακεδονία» και τα προβλήματα που αυτό δημιούργησε στο περιεχόμενο του όρου • Να εντάξουν στο εκάστοτε συγκείμενο το ρόλο των Βαλκανικών κρατών που εμπλέκονται στη διαχείριση του ζητήματος. • Να εστιάσουν στο ρόλο του Ελληνικού Κράτους και να αποσαφηνίσουν τις επιπτώσεις των επιλογών του. • Να ασκήσουν κριτική στη διαχείριση των προβλημάτων που απορρέουν από τις συγκρούσεις στο ιδεολογικό και ιδίως στο εκπαιδευτικό πεδίο • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις σύγχρονες διαστάσεις του προβλήματο

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία Ομαδική Εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα συνδυάζει την εξελικτική χρονολογική διαπραγμάτευση με την διαθεματική προσέγγιση σε 3 άξονες α) Μακεδονικό Ζήτημα β) Προσφυγικό Ζήτημα στη Μακεδονία γ) Κατοχή και εμφύλιος στη Μακεδονία . Η μέθοδος διδασκαλίας είναι η έρευνα των πηγών και η ερμηνεία τους. παράλληλα επιχειρείται η ένταξη των γεγονότων στο ευρωπαϊκό συγκείμενο Το μάθημα συνδυάζει την εξελικτική χρονολογική προσέγγιση των γεγονότων της Νεότερης ελληνικής Ιστορίας με την διαθεματική προσέγγιση 3 αξόνων: α) Μακεδονικό Ζήτημα β) Προσφυγικό Ζήτημα στη Μακεδονία γ) Κατοχή και εμφύλιος στη Μακεδονία. Οι φοιτητές καλούνται να εξετάσουν αντιφατικές μεταξύ τους πηγές και να εκφράσουν τη δική τους ανάγνωση. Η συλλογή του υλικού γίνεται σε συνεργασία με την διδάσκουσα. Το μάθημα οδηγεί στην υλοποίηση των κάτωθι διδακτικών στόχων α) στη συνειδητοποίηση των διαστάσεων του Μακεδονικού Ζητήματος και στην κατανόηση των συγχρονικών του διαστάσεων β) στην επεξεργασία των αλληλοσυγκρουόμενων προσεγγίσεων του προσφυγικού ζητήματος και του τρόπου που αυτό επηρέασε τόσο την σύγχρονη εικόνα της Μακεδονίας όσο και τις διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες στον χώρο γ) στη διαμόρφωση στάσεων απέναντι στις καταλυτικές επιπτώσεις του εμφυλίου αλλά και στην προετοιμασία όλων αυτών στη διάρκεια της κατοχικής περιόδου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη με χρήση ΤΠΕ Επικοινωνία μέσω πλατφόρμας eclass
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 44
Συγγραφή εργασίας 130
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 300
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Σπυρίδων Σφέτας (2001). Όψεις του μακεδονικού ζητήματος στον 20ό αιώνα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας Σπυρίδων Σφέτας (2003). Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας Σπυρίδων Σφέτας (2007) Στη σκιά του Μακεδονικού, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Βασίλης Γούναρης (2010). Το μακεδονικό ζήτημα από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Δημήτρης Λυβάνιος ( 2015 ). Μακεδονικό και Βρετανία 1939 – 1949. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Ιάκωβος Μιχαηλίδης (2010). Macedonian Identities Through Time. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Ιάκωβος Μιχαηλίδης (2004), (2007) . Τα πρόσωπα του Ιανού. Αθήνα: Πατάκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης 2003). Μετακινήσεις Σλαβόφωνων πληθυσμών 1912-1930. Αθήνα: Κριτική. Ευάγγελος Κωφός. (1964, 1993). Nationalism and Communism in Macedonia, (πρώτη έκδοση, Θεσσαλονίκη 1964, Δευτέρα έκδοση New York 1993. Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), (2007). Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki. Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.) (2010). Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, Epikentro Βλάσης Βλασίδης, (2010). Στη μεθόριο Ελλάδας-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς. Μοναστηρίου και Περλεπέ, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. Βλάσης Βλασίδης, (2009). «Βούλγαροι κομιτατζήδες και η ελληνική αντίδραση. Ο αγώνας στη δυτική Μακεδονία στη διάρκεια του Μεσοπολέμου», Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Έθνος, Κράτος και Πολιτική. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο. Ιωάννης Κολιόπουλος (1995, 1996). Λεηλασία φρονημάτων. Θεσσαλονίκη: Βάνιας Richard Clogg, (2002). A Concise History of Greece. Cambridge. Loring Danforth (1995). The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a Transnational World, Princeton University Press. Victor Roudometof (2002). Collective memory, national identity, and ethnic conflict. Greenwood Publishing Group. Retrieved 2009-04-21.

© 2018 eled.uowm.gr