Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Τσακιρίδου Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ362
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED299/

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και στάδια διεξαγωγής της εκπαιδευτικής έρευνας. Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή. Στρατηγικές δειγματοληψίας. Στρατηγικές συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση). Εγκυρότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Ανάλυση περιεχομένου. Παρουσίαση δεδομένων. Χαρακτηριστικά ακαδημαϊκού κειμένου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr