Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Τσακιρίδου Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ362
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι.
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED299/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλη στρατηγική δειγματοληψίας ανάλογα με τον ερευνητικό σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλη τεχνική συλλογής δεδομένων ανάλογα με τον ερευνητικό σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι σε θέση να ελέγχουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα ενός ερευνητικού σχεδιασμού, είναι σε θέση να παρουσιάζουν κατάλληλα τα συμπεράσματα μιας εκπαιδευτικής έρευνας.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες και στάδια διεξαγωγής της εκπαιδευτικής έρευνας. Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή. Στρατηγικές δειγματοληψίας. Στρατηγικές συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση). Εγκυρότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Ανάλυση περιεχομένου. Παρουσίαση δεδομένων. Χαρακτηριστικά ακαδημαϊκού κειμένου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Το υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμο στο eclass.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται με email.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Προετοιμασία φοιτητή και συνεργασία με τον διδάσκοντα 30
Προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις 31
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση γίνεται με εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Cohen, L., Manion, L.,& Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. (μτφ. Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη,& Χ. Μητσοπούλου). Αθήνα: Μεταίχμιο. Creswell, J. W. (2011). Η Ερευνα στην Εκπαίδευση. (μτφ. Ν. Κουβαράκου). Αθήνα: Ίων.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Educational Research. Educational Researcher.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση