Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο δημοτικό σχολείο

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Θωίδης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ164
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) e-class.uowm.gr/courses/ELED146 e-class.uowm.gr/courses/ELED287

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Κοινωνική Παιδαγωγική ορίζεται ως μια τρίτη παιδαγωγική διάσταση παράλληλη με την οικογένεια και το σχολείο. Τα τελευταία χρόνια έχει καταδειχθεί ότι τα παραδοσιακά ιδρύματα αγωγής δεν επαρκούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις για αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των νέων, οι οποίες είναι σήμερα πιο πολυδιάστατες και επιτακτικές από ποτέ. Οι νέες κοινωνικές δομές, οι αδυναμίες της σύγχρονης οικογένειας και η αυξανόμενη απουσία κοινωνικού ελέγχου στη ζωή της νέας γενιάς δημιουργούν κοινωνικοποιητικά ελλείμματα τα οποία καλείται να καλύψει το σχολείο. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων αγωγής του σχολείου καθοριστική είναι η συμβολή της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη και οι σύγχρονες μορφές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, η αποστολή και οι στόχοι της, καθώς και οι τομείς των ενδιαφερόντων και των παρεμβάσεών της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεσή της με το σχολείο η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός κοινωνικοπαιδαγωγικού προσανατολισμού του σχολείου ή και με την Σχολική Κοινωνική Εργασία. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται και εξετάζονται η ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικής Παιδαγωγικής με έμφαση στη σημερινή μορφή, η αποστολή και οι στόχοι της, καθώς και οι τομείς των ενδιαφερόντων και παρεμβάσεών της. Στο δεύτερο μέρος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της Κοινωνικής Παιδαγωγικής με το σύγχρονο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ο κοινωνικοπαιδαγωγικός προσανατολισμός του σχολείου, η Σχολική Κοινωνική Εργασία και ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του δασκάλου, η σχέση σχολείου οικογένειας. Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στο ολοήμερο σχολείο και την ολοήμερη εκπαίδευση. Ειδικότερα η κοινωνικοπαιδαγωγική διάσταση του ολοήμερου σχολείου, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η κοινοτική εκπαίδευση και τα κοινωνικά εκπαιδευτικά δίκτυα καθώς και καινοτόμοι σχολικοί και εξωσχολικοί θεσμοί με κοινωνικοπαιδαγωγικούς στόχους και περιεχόμενα. Περιεχόμενα: •Η ιστορική εξέλιξη της Κοινωνικής Παιδαγωγικής •Οριοθέτηση της Κοινωνικής Παιδαγωγικής σε σχέση με παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους, Αποστολή – Τομείς ενδιαφερόντων και παρεμβάσεων •Σύγχρονες διαστάσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής – Η κοινωνικοπαιδαγωγική διάσταση του σχολείου •Σχολική Κοινωνική Εργασία – Αποστολή και έργο •Το ολοήμερο σχολείο. Ιστορική επισκόπηση- παιδαγωγική και κοινωνιολογική θεμελίωση- μορφές ολοήμερου σχολείου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα – διδακτικές και παιδα-γωγικές καινοτομίες (κατ΄ οίκον εργασίες, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου – μεσημεριανό φαγητό). •Κοινωνικοπαιδαγωγική διάσταση του ολοήμερου σχολείου •Ο δάσκαλος ως κοινωνικός παιδαγωγός •Το άνοιγμα του σχολείου •Ολοήμερη εκπαίδευση •Σχολείο και κοινωνικά δίκτυα •Κοινοτική εκπαίδευση •Σχέσεις σχολείου οικογένειας •Σχολική ζωή και Κοινωνική μάθηση •Καινοτόμοι σχολικοί και εξωσχολικοί θεσμοί με κοινωνικοπαιδαγωγικούς στόχους και περιεχόμενα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr