Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος Υ107
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται α) στις εκπαιδευτικές δομές του ρουμ μιλέτ που διαμορφώθηκαν την οθωμανική περίοδο (προγράμματα, εγχειρίδια, δασκάλους, θεσμικό πλαίσιο, διαφορές από κοινότητα σε κοινότητα και από περίοδο σε περίοδο) β) στο θεσμικό καθεστώς της εκπαίδευσης του νεοελληνικού κράτους μετά το 1830 γ) σε ζητήματα ιδεολογίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση αυτή δ) στις σχέσεις της νεοελληνικής εκπαίδευσης με εκείνη της Ευρώπης (έλξεις και απωθήσεις) ε) στα μεταρρυθμιστικά επεισόδεια στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προσώπων, κομμάτων, ομάδων ενδιαφέροντος/πίεσης στ) στην επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ζ) στις παρεμβάσεις τυπικών και άτυπων φορέων με παράδειγμα -πρότυπο την εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσα από την πολυπαραγοντική αξιολόγηση και τη συζήτηση με τους φοιτητές.

© 2018 eled.uowm.gr