Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος Υ107
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://uowm.gr/education/proptichiakes-spoudes/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται α) στις εκπαιδευτικές δομές του ρουμ μιλέτ που διαμορφώθηκαν την οθωμανική περίοδο (προγράμματα, εγχειρίδια, δασκάλους, θεσμικό πλαίσιο, διαφορές από κοινότητα σε κοινότητα και από περίοδο σε περίοδο) β) στο θεσμικό καθεστώς της εκπαίδευσης του νεοελληνικού κράτους μετά το 1830 γ) σε ζητήματα ιδεολογίας που σχετίζονται με την εκπαίδευση αυτή δ) στις σχέσεις της νεοελληνικής εκπαίδευσης με εκείνη της Ευρώπης (έλξεις και απωθήσεις) ε) στα μεταρρυθμιστικά επεισόδεια στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προσώπων, κομμάτων, ομάδων ενδιαφέροντος/πίεσης στ) στην επίδραση των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων στην χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ζ) στις παρεμβάσεις τυπικών και άτυπων φορέων με παράδειγμα -πρότυπο την εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους στη Μακεδονία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας Big Blue Button Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Μέσα από την πολυπαραγοντική αξιολόγηση και τη συζήτηση με τους φοιτητές. Προφορική τελική εξέταση (40%) στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του μαθήματος και προσδιορίζονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) όπως περιγράφονται στην ενότητα «μαθησιακά αποτελέσματα -Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας (40%). Αναφέρεται στο περιεχόμενό τους, την οργάνωση και τη διαδικασία της παρουσίασής τους και στο γραπτό κείμενο, έκτασης έως 6000 λέξεις, που καλείται να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της επιστημονικής τεχνογραφίας και θα παραδοθεί 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων. -Αξιολόγηση των επιδόσεων στις ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης (20%).

© 2018 eled.uowm.gr