Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ144
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα επιχειρείται η περιγραφή της εκπαιδευτικής ιστορίας και της ιστορίας της παιδείας και του πολιτισμούσ τη Μακεδονία. Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στις εξής θεματικές ενότητες: α) στην παιδεία στα αστικά κέντρα του μακεδονικού χώρου στην πε΄ριδοο του διαφωτισμού και των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων β) στην εκπαίδευση την πε΄ριοδοτ ου μακεδονικού αγώνα δ) στις διαδιακσίες ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με την συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες παραγωγής της βαθμολογίας τους.

© 2018 eled.uowm.gr