Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ144
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://uowm.gr/education/proptichiakes-spoudes/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα επιχειρείται η περιγραφή της εκπαιδευτικής ιστορίας και της ιστορίας της παιδείας και του πολιτισμού στη Μακεδονία. Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στις εξής θεματικές ενότητες: α) στην παιδεία στα αστικά κέντρα του μακεδονικού χώρου στην περίοδο του διαφωτισμού και των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων β) στην εκπαίδευση την περίοδο του μακεδονικού αγώνα δ) στις διαδικασίες ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος. Ακόμα μελετάται η εκπαίδευση στον μακεδονικό χώρο σε σχέση με τις ποικίλες ιστορικές συγκυρίες και τις επιπτώσεις τους: μακεδονικός αγώνας, προσφυγική εγκατάσταση, α παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος. Επίσης γίνεται ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον χώρο της Μακεδονίας και μελετάται η ιστορία των ιδρυμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στον συγκεκριμένο χώρο. Τέλος η εκπαιδευτική ιστορία της Μακεδονίας συνεκτιμάται εκ παραλλήλου με τις διαστάσεις του Μακεδονικού Ζητήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με την συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες παραγωγής της βαθμολογίας τους. 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου. 3. Κατ΄οίκον εργασία. 4. Προφορική παρουσίαση εργασίας. 5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας. 6. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις. 7. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων. 8. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου. 9. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:Με την συζήτηση γύρω από τις διαδικασίες παραγωγής της βαθμολογίας τους.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση