Ιστορία: Αρχαιότητα & Βυζάντιο

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος Υ208
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν: - να περιγράφουν και να αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά και ιστορικά δεδομένα της προϊστορίας, της αρχαιοτητητας και του μεσαίωνα στον ελλαδικό χώρο - να διακρίνουν τις ιστορικές πηγές των διαφορετικών περιόδων της αρχαιότητας και του μεσαίωνα - να κατανοούν την ιστορική ορολογία και να τη χρησιμοποιούν κατάλληλα - σκέφτονται ιστορικά και να είναι σε θέση να ερμηνεύουν αιτιακές σχέσεις και αλληλουχίες - να κατανοούν ότι στην πράξη η σχολική ιστορία αποτελεί μια προγραμματική επιλογή από το τεράστιο υλικό του σώματος της ιστορίας.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας: Από την Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων. Βυζάντιο:Απόψεις της βυζαντινής ζωής. Ο ιδεατός κόσμος του Βυζαντίου. Η κληρονομιά. Πολιτική ιδεολογία και θρησκευτική εξουσία. Σύμβολα. Η γλώσσα στο Βυζάντιο.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, μικρές ασκήσεις
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρήση ηλεκτρονικών υπολογισμών για προβολή παρουσιάσεων και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ολιγόλεπτα και αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο με ζητήματα Ιστορικής Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με παρεμφερή θέματα.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ολιγόλεπτα και αλλά μεγαλύτερης διάρκειας βίντεο με ζητήματα Ιστορικής Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με παρεμφερή θέματα.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη Βιβλιογραφίας 41
Σύνολο Μαθήματος 80
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
5. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να συζητήσουν μετά τις εξετάσεις με τον διδάσκοντα το γραπτό τους και να εντοπίσουν σημεία που δεν απαντήθηκαν σωστά.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Botsford and Robinson, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1995 Claude Mosse και Annie Schnapp- Gourbeillon, Επίτομη Ιστορία της Αρχα΄θας Ελλάδας (2.000-31 π.Χ), Παπαδήμας, 1996 Cyril Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2002 Schuller, W. (2001). Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Αθήνα: Μ.Ι Ε.Τ. Koder, J. (2005). Το Βυζάντιο ως χώρος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Antiquity

© 2018 eled.uowm.gr