Εισαγωγή στη διγλωσσία – Διγλωσσία και εκπαίδευση

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ257
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (στην αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED121/

Μαθησιακά αποτελέσματα

-Να προσδιορίσουν εννοιολογικά την ατομική διγλωσσία  -να κατανοήσουν τις βασικές τυπολογίας της διγλωσσίας και τα πλεονεκτήματα της ταυτόχρονης και αμφιδύναμης διγλωσσικής ανάπτυξης -να διακρίνουν τις προκαταλήψεις με τις οποίες συνδέεται η διγλωσσία, καθώς και τις αρχές και θεωρίες για τη διγλωσσική ανάπτυξη -να αξιοποιούν θεωρίες για τη διγλωσσική ανάπτυξη στην εκπαιδευτική πράξη αναπτύσσοντας κατάλληλες διδακτικές πρακτικές σε μαθητές από άλλα γλωσσικά και πολιτισμικά πλαίσια -να είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα σχετικά με τη διγλωσσία/ πολυγλωσσία  -να καταγράφουν και συγκρίνουν το γλωσσικό προφιλ των δίγλωσσων μαθητών τους και να αξιολογούν σχετικές μεθόδους διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εννοιολογικός προσδιορισμός της διγλωσσίας. Τυπολογία διγλωσσίας (ταυτόχρονη – διαδοχική διγλωσσία, προσθετική αφαιρετική κλπ).Παράγοντες που προσδιορίζουν την τυπολογία της διγλωσσίας. Ο δίγλωσσος μαθητής. Χαρακτηριστικά του λόγου του δίγλωσσου μαθητή: Παρεμβολή, εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων, γλωσσικά δάνεια. Δίγλωσσος μαθητής και διγλωσσική ανάπτυξη Θεωρίες διγλωσσικής ανάπτυξης (Θεωρία της Ζυγαριάς, του παγόβουνου, θεωρία της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, θεωρία των επιπέδων) Δίγλωσσα εκπαιδευτικά συστήματα Το γλωσσικό και γνωστικό προφίλ του δίγλωσσου μαθητή. Διγλωσσική και διπολιτισμική ανάπτυξη/καλλιέργεια μαθητών απο μεταναστευτικά πλαίσια Ο δίγλωσσος μαθητής από μεταναστευτικά πλαίσια και σχολική «επίδοση». Διγλωσσία και μεταγλωσσική ευαισθησία. Διδακτικές αρχές και πρακτικές για την ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων του δίγλωσσου μαθητή από μεταναστευτικά περιβάλλοντα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Κατά την παρουσίαση των διαλέξεων και για τις παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
ΝΑΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ECLASS, SKYPE ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργασία σε μικρές ομάδες 9
Συγγραφή εργασίας 35
μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Επίβλεψη 6
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης- Εκπόνηση σχεδίων έργου 25
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γρίβα, Ε. & Στάμου, Α. (2014). Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον. Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων. Θεσσαλονίκη: Εκδ Κυριακίδη, σελ 530. Baker, C. (2001). Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

*International journal of bilingualism http://ijb.sagepub.com/ *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism http://www.tandfonline.com

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση