Εισαγωγή στη διγλωσσία – Διγλωσσία και εκπαίδευση

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γρίβα Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ257
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED121/

Περιεχόμενο μαθήματος

Εννοιολογικός προσδιορισμός της διγλωσσίας. Τυπολογία διγλωσσίας (ταυτόχρονη – διαδοχική διγλωσσία, προσθετική αφαιρετική κλπ).Παράγοντες που προσδιορίζουν την τυπολογία της διγλωσσίας. Ο δίγλωσσος μαθητής. Χαρακτηριστικά του λόγου του δίγλωσσου μαθητή: Παρεμβολή, εναλλαγή γλωσσικών κωδίκων, γλωσσικά δάνεια. Δίγλωσσος μαθητής και διγλωσσική ανάπτυξη Θεωρίες διγλωσσικής ανάπτυξης (Θεωρία της Ζυγαριάς, του παγόβουνου, θεωρία της αλληλεξάρτησης των γλωσσών, θεωρία των επιπέδων) Δίγλωσσα εκπαιδευτικά συστήματα Το γλωσσικό και γνωστικό προφίλ του δίγλωσσου μαθητή. Διγλωσσική και διπολιτισμική ανάπτυξη/καλλιέργεια μαθητών απο μεταναστευτικά πλαίσια Ο δίγλωσσος μαθητής από μεταναστευτικά πλαίσια και σχολική «επίδοση». Διγλωσσία και μεταγλωσσική ευαισθησία. Διδακτικές αρχές και πρακτικές για την ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων του δίγλωσσου μαθητή από μεταναστευτικά περιβάλλοντα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr