Οι έννοιες της φυσικής και οι αναπαραστάσεις τους

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σπύρτου Άννα
Κωδικός Μαθήματος Υ303
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 5
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων EΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED106/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και τα φαινόμενα της Φυσικής καθώς και στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για το σχετικό περιεχόμενο. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της μηχανικής, του ηλεκτρισμού, του μαγνητισμου, του ηλεκτρομαγνητισμού, της θερμότητας, των ρευστών, της οπτικής. Επίσης αναφέρεται στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τα φαινόμενα της κίνησης, τα θερμικά, του ηελκτρισμού, τις έννοιες της ενέργειας, της δύναμης, των φυσικών καταστάσεων της ύλης. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας των εναλλακτικών ιδέων στην κατανόηση των φυσικών έννοιων και φαινομένων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα: [1] είναι σε θέση να ερμηνεύει ποιοτικά έναν αριθμό φυσικών φαινομένων [2] είναι ικανός/ή να εκτελεί μια σειρά πειραματικές δραστηριότητες [3] είναι ικανός να διακρίνει την ποιοτική από την ποσοτική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων και εννοιών [4] γνωρίζει την εκπαιδευτική αξία της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση [5] γνωρίζει τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών για τα φυσικά φαινόμενα και τις έννοιες.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Παρουσίαση σε ακροατήριο των γνώσεων που απέκτησε με τη χρήση ΤΠΕ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Ποιοτική προσέγγιση φαινομένων και εννοιών: της Μηχανικής (π.χ. νόμοι του Νεύτωνα, ενέργεια), των ιδιοτήτων της ύλης (στερεά, υγρά, αέρια), των θερμικών φαινομένων (π.χ. θερμοκρασία, διαστολή, συστολή, διάδοση θερμότητας), του ήχου (ταλαντώσεις, κύματα), του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού, ηλεκτρομαγνητισμού (ηλεκτροστατική, ηλεκτρικό ρεύμα, μαγνητικό πεδίο, ηλεκτροκινήρας), του φωτός (π.χ. Ανάκλαση, Διάθλαση).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στο αμφιθέατρο και στο εργαστήριο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι, υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο, Projector.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, ιστοσελίδες μουσείων, κ.λπ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ναι. Ασκούνται σε εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία περιλαμβάνουν πειράματα προσομείωσης.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Όχι.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστήριο 24 ώρες
Προετοιμασία φοιτητή & συνεργασία με τη διδάσκουσα 25 ώρες
Προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις 40 ώρες
Γραπτές εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 131 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Συνεργασία με βοηθητικό προσωπικό (π.χ. αποσπασμένος εκπαιδευτικός, υποψήφιος διδάκτορας, μεταπτυχιακοί) για την επίδοση των φοιτητών.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hewitt, P (2004). Οι έννοιες της Φυσικής. Ρέθυμνο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V. (2000). Oικο-δομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

© 2018 eled.uowm.gr