Η Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σακελλαρίου Αγγελική
Κωδικός Μαθήματος Υ203
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) ECTS 4, ΠΜ 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED118/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτήτριες/-ές θα πρέπει να μπορούν να: - τονίζουν σωστά με βάση το μονοτονικό σύστημα. - χρησιμοποιούν σωστά τους λόγιας προέλευσης τύπους της Κοινής Νέας Ελληνικής. - αναλύουν τα γλωσσικά φαινόμενα που παρουσιάζουν δυσκολίες στη διδασκαλία της Ελληνικής χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεταγλώσσα. - συσχετίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα με τη χρήση τους σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και κειμενικά είδη για την επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών σκοπών.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Σωστή χρήση της νεοελληνικής γλώσσας και δυνατότητα διδασκαλίας του γραμματικού της συστήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

- Είδη γραμματικής - Σχέση της Κοινής Νέας Ελληνικής με την καθαρεύουσα και τη δημοτική - Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης - Η θέση του τόνου στην Ελληνική - Το μονοτονικό σύστημα - Πάθη φθόγγων - Κλίση ουσιαστικών, επιθέτων, μετοχών - Λειτουργίες των πτώσεων - Λόγιες δοτικές - Ρηματικοί χρόνοι: σχηματισμός, σημασία - Ρηματική όψη (ποιό ενέργειας) - Δυνητική οριστική - Ανώμαλα ρήματα - Παθητικοποίηση με έμφαση στα αποθετικά ρήματα - Ενεργητικές μετοχές – λόγιες ενεργητικές μετοχές - Παθητικές μετοχές με αναδιπλασιασμό ή/ και αύξηση - Επιρρήματα: παραγωγή και λειτουργία τους - Προτάσεις: υποθετικές, ευχετικές, συγκριτικές, ειδικές, βουλητικές, πλάγιες ερωτηματικές.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι, ανατρέχουμε στο ηλεκτρονικό λεξικό του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και στα δύο μεγαλύτερα σώματα κειμένων για την ελληνική, δηλ. το ΣΕΚ (του Πανεπιστημίου Αθηνών) και τον ΕΘΕΓ (του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου).
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Χρησιμοποιούνται τα σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το υποστηρικτικό ηλεκτρονικό υλικό που το συνοδεύει. Επίσης χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με το περιεχόμενο του μαθήματος κυρίως από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχουν εργαστήρια σε αυτό το μάθημα.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι, μέσω του ιστοχώρου του μαθήματος.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26 ώρες (1 ECTS)
Ώρες μελέτης του φοιτητή 80 ώρες (3 ECTS)
Σύνολο Μαθήματος περίπου 125 ώρες (4 ECTS)
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Στα θέματα αντιστοιχούν συγκεκριμένες μονάδες που αναγράφονται κάτω από κάθε θέμα. Τα γραπτά διορθώνονται από μένα και όλοι οι φοιτητές μπορούν να δουν τα διορθωμένα γραπτά τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κλαίρης, Χρ. Γ. Μπαμπινιώτης. 2005. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική – Επικοινωνιακή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Mήτσης, N. 1995. H διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. H επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της. Aθήνα: Gutenberg. Τζάρτζανος, Α. 1928, 1989. Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Χατζησαββίδης, Σ. 2012. Νεολληνική Γραμματική. Θεσ/κη: Εκδόσεις Επιστημονικών Συγγραμμάτων. Holton, D., Mackridge, P., Φιλιππάκη, -Warburton, E. 1999. Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

περιοδικό Γλωσσολογία

© 2018 eled.uowm.gr