Ελληνική Παιδική & Νεανική Λογοτεχνία

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος Υ207
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν προαπαιτούνται μαθήματα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http:// eclass.uowm.gr/courses/ELED170/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές να είναι ικανοί: Να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της θεωρίας, της κριτικής και της ιστορίας της Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας, Να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να αναλύουν κριτικά ένα λογοτεχνικό έργο της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας (ΕΠΛ) και ως λόγο και ως εικόνα. Να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να κινούνται βιβλιογραφικά στο χώρο της ΕΠΛ άνετα, να εκπονούν γραπτές εργασίες που αφορούν σε έργα γνωστών συγγραφέων της ΕΠΛ. Να ερευνούν διάφορα σχετικά θέματα στη Βιβλιοθήκη και στο Διαδίκτυο από ειδικά βιβλία, έντυπα ή ηλεκτρονικά περιοδικά, λ.χ. Διάπλαση των παίδων, Διαδρομές, Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας ή Keimena.

Γενικές ικανότητες

Να αποκτήσουν γενικές ικανότητες, Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Για αυτόνομη εργασία Για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Για τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον Για άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο κατευθύνσεις, θεωρητική και πρακτική. Εκτίθενται με διάλεξη στοιχεία θεωρίας και κριτικής και συνοπτική ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας. Ακολουθούν συζήτηση και διάλογος σε συγκεκριμένα θέματα ή παραδείγματα, όπως λ.χ. ο παιδοκεντρισμός, η προθετικότητα της παιδικής λογοτεχνίας, το παιδί-αναγνώστης, η γλώσσα της παιδικής λογοτεχνίας, κ.ά. Στο πρακτικό-εργαστηριακό μέρος παρουσιάζονται κείμενα (και εικονογραφημένα παιδικά βιβλία) διαφόρων λογοτεχνικών ειδών, ώστε με την πολύπλευρη ανάγνωση και προσέγγισή τους (αφηγηματολογική/αφήγηση/αφηγητής/ιστορία/οπτική γωνία, εστίαση/πλοκή/χαρακτήρες-ήρωες/σκηνοθεσία, μορφολογική, σημασιολογική, σημειολογική, ιδεολογική) να καταστεί φανερή η ιδιαιτερότητα και η χρησιμότητά τους στα παιδιά και τους νέους στους οποίους απευθύνονται. Στο πρακτικό/εργαστηριακό μέρος επιχειρείται και σύνθεση λογοτεχνικών έργων μικρής έκτασης, όπως παιδικών ποιημάτων, παραμυθιών, διηγημάτων, για να αποκτήσουν οι φοιτητές την εμπειρία σύνθεσης παρόμοιων κειμένων και προ πάντων να κατανοήσουν τη λειτουργία τους ως λογοτεχνικών κειμένων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος με προβολή υλικού, σχημάτων, πινάκων, διαγραμματων, εικονογραφημένων βιβλίων,κλπ.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Χρησιμοποιούνται ψηφιακά κείμενα, βιβλία
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν γίνονται εργαστήρια.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Δεν χρησιμοποιώ ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρησιμοποιώ, μέσω του προγράμματος openeclass του Tμήματος του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 23 ώρες
Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και βιβλιογραφίας στην τάξη 20 ώρες
Μελέτη βιβλίων άρθρων σχετικών με την Παιδική Λογοτεχνία 30 ώρες
Επιστημονική συγγραφή εργασίας (με οδηγίες επιστημονικής τεχνογραφίας 10 ώρες
Προετοιμασία για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις 25 ώρες
Γραπτές εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 111 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με τη διενέργεια αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου και με την παρουσίαση γραπτής ερευνητικής εργασίας επί του 10% του συνόλου των φοιτητών.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ακριτόπουλος, A. (2013). Τέρψεις και ιστορίες. Κριτικές, φιλολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας του παραμυθιού. Εκδόσεις Γράφημα. Ακριτόπουλος, A. (2010). Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα. Ηρόδοτος. Αναγνωστόπουλος, Β. Δ. (1990). Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας. Εκδ. των Φίλων.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Διάπλαση των παίδων, Διαδρομές, Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Keimena, Διάλογοι.

© 2018 eled.uowm.gr