Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παλαιγεωργίου Γιώργος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ351
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://tpedimotiko2017.wikispaces.com

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στο λογισμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να να αναγνωρίσουν το εύρος του διαθέσιμου λογισμικού, να διακρίνουν τις κατηγορίες, να κατανοήσουν τις χρησιμότητες και να διαπραγματευτούν πρακτικά διαφορετικές εναλλακτικές ένταξής του στην εκπαιδευτική πρακτική. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με διαφορετικές θεωρίες ενσωμάτωσης του λογισμικού στην τάξη για τον εμπλουτισμό του σχεδιαστικού τους ρεπερτορίο . Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ηθικών, κοινωνικών, πολιτισμικών επιδράσεων της χρήσης του υπολογιστή στην εκπαίδευση Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: - να αναγνωρίζει τις κατηγορίες του διαθέσιμου εκπαιδευτικού λογισμικού και να περιγράφει τη χρησιμότητά τους στην εκπαιδευτική πρακτική - να αξιοποιεί αποδοτικά και αποτελεσματικά εκπαιδευτικό λογισμικό από διαφορετικές κατηγορίες - να έχει γνώση των διαφορετικών μοντέλων ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην τάξη και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματά τους. - να σχεδιάζει σενάρια διδακτικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού είτε με γενικού τύπου εργαλεία λογισμικού, είτε με εξειδικευμένο λογισμικό για ειδικές διδακτικές - να αξιολογήσει την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού για τις εκάστοτε απαιτήσεις μάθησης - να συζητά και να αξιολογεί τις ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδακτική πράξη

Γενικές ικανότητες

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών - Αυτόνομη εργασία - Ομαδική εργασίας - Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις - Λήψη αποφάσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

Ενόητα 1η - Ο συμμετοχικός ιστός στην εκπαίδευση Web 2.0, Wiki , Iστολόγια / μικροιστολόγια, Kοινωνικά δίκτυα, Εφαρμογές αποδοτικότητας (comics, collaborative text, to-do lists, podcasting, vodcasting etc.). Ενότητα 2η - Εφαρμογές για το αναλυτικό πρόγραμμα - Τεχνολογία στο αναλυτικό πρόγραμμα: γλώσσα και ξένες γλώσσες, θετικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, φυσική αγωγή, ειδική αγωγή Ενότητα 3η - Θεωρητικά μοντέλα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδακτική πρακτική - Θεωρητική προσέγγιση: Εργασίες σχεδιασμού της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, ΤΠΕ και Πνευματική / Ηθική / Κοινωνική /Πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών, Θεωρίες μάθησης και μοντέλα ενσωμάτωσης, Κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων με το εκπαιδευτικό λογισμικό, Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, αναδυόμενες τεχνολογίες (επαυξημένη πραγματικότητα, μεγάλες αλληλεπιδραστικές επιφάνειες , προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα, κτλ.)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στο εργαστήριο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
π.χ. wiki, blog, twitter λογαριασμοί, κειμενογράφοι παράλληλης επεξεργασίας κτλ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
αυταπόδεικτο από τον τίτλο του μαθήματος
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι, με σχολιασμούς σε forums και συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Σε διαφορετικά επίπεδα, από προσωπικές επφαές μέσω skype και email, ομαδικές ενημερώσεις μέσω wiki και σύγχρονες τηλεδιασκέψεις
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εργαστήριο - Ασκήσεις πράξεις 39
Ατομική εργασία για την παρουσίαση μιας κατηγορίας εκπαιδευτικού λογισμικού 10
Ομαδική εργασία μέσω Wiki για τη συγγραφή εγχειριδίου αναφοράς για όλα τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά 20
Αυτοτελής μελέτη 31
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση βασίζεται σε διακριτά κριτήρια που είναι αποσαφηνισμένα από τη πρώτη συνάντηση μαζί τους (ποιες οι εργασίες, πάνω σε ποιους άξονες θα βαθμολογηθούν, τι θα περιλαμβάνει η τελική εξέταση πως θα γίνει η αξιολόγηση). Επιπλέον υπάρχουν στις εργασίες στοιχεία ετεροαξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Newby Τ., Stepich D., Lehman J., Russell J. (2009) Educational Technology for Teaching and Learning, Εκδόσεις Επίκεντρο. Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Δημητριάδης Σταύρος (2014) Θεωρίες Μάθησης Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ. Μικρόπουλος Τ., Μπέλλου Ι., (2010) Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Computer Assisted Learning Journal of Educational Computing Research Journal of Interactive Learning Research Journal of Research on Technology in Education Journal of Technology And Teacher Education Learning, Media and Technology

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση