Εκπαιδευτική Πολιτική

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ηλιάδου - Τάχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ162
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://uowm.gr/education/proptichiakes-spoudes/

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή – εννοιολογική αποσαφήνιση 2. Σύγχρονες τάσεις στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής 3. Εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 4. Η διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαίδευση 5. Οι πολιτικές για την εκπαίδευση και ο συσχετισμός τους με τις κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές συνθήκες 6. Πυλώνες εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 7. Κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής (προγράμματα σπουδών, νόμοι, εγκύκλιοι κ.α.) και η διαδικασία ερμηνείας / εφαρμογής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας Big Blue Button, Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατρφόρμας e-class, Power point, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικέ ςβάσεις δεδομένων
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
7 υπολογιστές κλπ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Ναι παρουσιάζουν εργασίες σε power point
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Πλατφόρμα απομακρυσμένης διδασκαλίας Big Blue Button, Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατρφόρμας e-class, Power point, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου. 3. Πρόοδος. 4. Κατ΄οίκον εργασία. 5. Προφορική παρουσίαση εργασίας. 6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας. 7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις. 8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων. 9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου. 10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση