Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Έρευνας

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Τσακιρίδου Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ342
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED162/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εφαρμόζουν ερευνητικές μεθόδους και διαδικασίες. Ορισμός ερευνητικού αντικειμένου σχετικού με την εκπαίδευση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οργάνωση έρευνας. Επιλογή ερευνητικού εργαλείου. Επιλογή δείγματος. Συλλογή δεδομένων. Εισαγωγή ερευνητικών δεδομένων στον Η/Υ. Επεξεργασία δεδομένων. Περιγραφή αποτελεσμάτων. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τον Η/Υ για εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων και για τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική για το μάθημα.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της πλατφόρμας eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Κατ΄οίκον εργασία.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές ανά πάσα στιγμή μπορούν να συζητήσουν με τη διδάσκουσα τα θέματα της αξιολόγησης της εργασίας τους.

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση