Εφαρμογές Εκπαιδευτικής Έρευνας

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

8ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Τσακιρίδου Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ342
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED162/

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εφαρμόζουν ερευνητικές μεθόδους και διαδικασίες. Ορισμός ερευνητικού αντικειμένου σχετικού με την εκπαίδευση. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οργάνωση έρευνας. Επιλογή ερευνητικού εργαλείου. Επιλογή δείγματος. Συλλογή δεδομένων. Εισαγωγή ερευνητικών δεδομένων στον Η/Υ. Επεξεργασία δεδομένων. Περιγραφή αποτελεσμάτων. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr