Διδακτική της Λογοτεχνίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ243
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Υ 207. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http:// eclass.uowm.gr/courses/ELED173/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές να είναι ικανοί: Να διακρίνουν τη θεωρία της λογοτεχνίας από την αντίστοιχη της διδακτικής της: άλλο πράγμα είναι το πώς βλέπω ως αναγνώστης, ερευνητής, φιλόλογος ένα λογοτέχνημα και άλλο είναι πώς το διδάσκω σε μια σχολική τάξη. Να αποκτήσουν την ικανότητα να διακρίνουν τη θεωρία από την πράξη διδασκαλίας ενός λογοτεχνήματος σε μια σχολική τάξη. Να κινούνται επαρκώς στον χώρο της διδακτικής της λογοτεχνίας βιβλιογραφικά. Να εκπονούν εργασίες (διδακτικά σενάρια) με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δηλαδή με βάση θεματικές ενότητες όπως λόγου χάριν οι «φιλικές σχέσεις», τετραμερές σχέδιο διδασκαλίας (στοχοθεσία, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, αξιολόγηση) και εφαρμογή του σε τρεις διαδοχικές φάσεις: πριν την ανάγνωση, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, μετά την ανάγνωση. Να τις παρουσιάζουν στο κοινό και να τις εφαρμόζουν σε τάξεις της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέδια εργασίας που βασίζονται στα Ν. Α. Π. Σπουδών για τη Λογοτεχνία.

Γενικές ικανότητες

Επίσης, να αποκτήσουν γενικές ικανότητες αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών εκπόνησης ομαδικής ή αυτόνομης εργασίας σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο άξονες, της θεωρίας και της πράξης της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Στο θεωρητικό μέρος εκτίθενται με διάλεξη οι σχέσεις και οι κοινωνικές χρήσεις της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας και της διδακτικής πράξης, λ.χ. η διδακτική μετάθεση, οι σχολικές χρήσεις της λογοτεχνίας, κ.ά., οι σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές του Ν. Α. Π. Σπουδών για τη λογοτεχνία και την παιδική λογοτεχνία, όπως λ.χ. η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project) με χρήση Η/Υ, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι αναγνωστικές κοινότητες, κ.ά., οι γενικές αρχές για μια σύγχρονη διδασκαλία της λογοτεχνίας ως μιας πολιτισμικής πρακτικής, όπως η «πολιτισμική διαθεματικότητα», ο ρόλος του δασκάλου κατά τη διδασκαλία, κλπ. και με στόχο τον λογοτεχνικό γραμματισμό των μαθητών κατά ηλικία και τάξη. Στο πρακτικό (εργαστηριακό) μέρος παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα και από τους φοιτητές εκπονούνται και παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα διδασκαλίας με βάση διδακτικά σενάρια κατά θεματικές ενότητες (διδακτικές πρακτικές του Ν. Α. Π. Σπουδών) για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου και Λυκείου με βάση κείμενα διαφόρων λογοτεχνικών ειδών. Προτείνονται παραδείγματα διδακτικών σεναρίων κατά θεματικές ενότητες, κατά ηλικία μαθητών και τάξη, όπως φιλικές σχέσεις, τα παιδιά στην Κατοχή, Οι πρόσφυγες, κλπ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με προβολές υλικού, σχημάτων, εικονογραφημένων βιβλίων, κλπ.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν γίνονται εργαστήρια με ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Χρησιμοποιώ. Μέσω των ηλεκτρονικών προγραμμάτων υποστήριξης eclass στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα του Τμήματος του Πανεπιστημίου.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25 ώρες
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας για τα Ν. Α. Π. Σπουδών για τη Λογοτεχνία και την Παιδική-Νεανική λογοτεχνία 25 ώρες
Εκπόνηση διδακτικού σεναρίου /Project 20 ώρες
Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου 3 ώρες
Προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις 25 ώρες
Γραπτές εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 101 ώρες
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια της αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με συστηματικό σχολιασμό της Προόδου των φοιτητών κατά την Προφορική παρουσίαση εργασίας και μέσω της προσωπικής της καταχώρησης σε ειδικά προγράμματα για τη βαθμολογία των φοιτητών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Και με τη διενέργεια αδιάβλητων γραπτών εξετάσεων Οι φοιτητές εκπονούν ομαδικά (3 ή 4 άτομα) ένα ολοκληρωμένο (με στοχοθεσία, διδακτικό υλικό, δραστηριότητες, αξιολόγηση) διδακτικό σενάριο το ελάχιστο 12 ωρών διδασκαλίας και το παρουσιάζουν στην τάξη. Η εκπόνηση και η παρουσίαση των διδακτικών σεναρίων είναι υποχρεωτική. Αξιολόγηση ομαδικής εκπόνησης και παρουσίασης εργασίας ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου (Power Point), με 40% του συνολικού βαθμού. Αξιολόγηση ατομικής γραπτής εξέτασης στην ύλη του περιεχομένου του μαθήματος από ορισμένη βιβλιογραφία προς το τέλος του εξαμήνου, με 60% του συνολικού βαθμού.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2000) (επιμ.). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… Μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Τζίνα Καλογήρου-Κική Λαλαγιάννη (Επιμ.) Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου (εισαγωγή). (2005). Η λογοτεχνία στο σχολείο. Μια νέα πρόταση διδασκαλίας, Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός. Φρυδάκη, Ε. (2000). Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Keimena, Cafe Pedagogique, Contemporary Issues in Technology and Teacher Education

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση