Διδακτική της Λογοτεχνίας

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ243
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http:// eclass.uowm.gr/courses/ELED173/

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα οργανώνεται σε δύο άξονες, της θεωρίας και της πράξης της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Στο θεωρητικό μέρος εκτίθενται με διάλεξη οι σχέσεις και οι κοινωνικές χρήσεις της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας και της διδακτικής πράξης, λ.χ. η διδακτική μετάθεση, οι σχολικές χρήσεις της λογοτεχνίας, κ.ά., οι σύγχρονες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές του Ν. Α. Π. Σπουδών για τη λογοτεχνία και την παιδική λογοτεχνία, όπως λ.χ. η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project) με χρήση Η/Υ, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι αναγνωστικές κοινότητες, κ.ά., οι γενικές αρχές για μια σύγχρονη διδασκαλία της λογοτεχνίας ως μιας πολιτισμικής πρακτικής, όπως η «πολιτισμική διαθεματικότητα», ο ρόλος του δασκάλου κατά τη διδασκαλία, κλπ. και με στόχο τον λογοτεχνικό γραμματισμό των μαθητών κατά ηλικία και τάξη. Στο πρακτικό (εργαστηριακό) μέρος παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα και από τους φοιτητές εκπονούνται και παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα διδασκαλίας με βάση διδακτικά σενάρια κατά θεματικές ενότητες (διδακτικές πρακτικές του Ν. Α. Π. Σπουδών) για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου και Λυκείου με βάση κείμενα διαφόρων λογοτεχνικών ειδών. Προτείνονται παραδείγματα διδακτικών σεναρίων κατά θεματικές ενότητες, κατά ηλικία μαθητών και τάξη, όπως φιλικές σχέσεις, τα παιδιά στην Κατοχή, Οι πρόσφυγες, κλπ.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr