Διδακτική της Φυσικής

4ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σπύρτου Άννα
Κωδικός Μαθήματος Υ405
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Φυσικές Έννοιες και οι Αναπαραστάσεις τους
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED109/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν τα κυριότερα διδακτικά μοντέλα των Φυσικών Επιστημών και να μπορούν να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο εργαλείο για να αναλύουν τα μοντέλα αυτά. Επιπλέον να μπορούν να σχεδιάζουν διδασκαλίες των ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού με βάση αυτά τα διδακτικά μοντέλα. Να είναι ικανοί/ές να αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στον ωριαίο διδακτικό τους σχεδιασμό και στη διδασκαλία που υλοποίησαν κατά την πρακτική τους άσκηση. Τέλος, να μπορούν να διακρίνουν χαρακτηριστικά των μοντέλων ωριαίας διδασκαλίας που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους/τις συμφοιτητές/τριες τους.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή των κυριοτέτων διδακτικών μοντέλων των Φυσικών Επιστημών και προσέγγιση του ωριαίου διδακτικού σχεδιασμού. Διδακτικά Μοντέλα Φυσικών Επιστημών: Μεταφοράς, Διερεύνηση, Εποικοδόμησης. Όροι διδακτικής μεθοδολογίας: Μοντέλο Ωριαίας Διδασκαλίας, Αρχές Αντίδρασης, Στρατηγικές, Φάσεις, Διδακτικά Επεισόδια.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Ναι, υπολογιστής σύνδεση στο διαδίκτυο, projector.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι εκπαιδευτικοί, επιστημονικοί και ακαδημαικοί ιστότοποι. π.χ. ekdidyma, phet colorado
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Ναι. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τις ΤΠΕ που χρησιμοποίησαν στη διδασκαλία τους.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Οι φοιτητές παρουσιάζουν διαφάνειες για την αξιολόγηση της διδασκαλίας τους.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις-Workhops 39 ώρες
Σχεδιασμός και προετοιμασία μαθήματος 60 ώρες
Παρακολούθηση και υλοποίηση διδασκαλιών (πρακτική) 5 ώρες
Συνεργασία με τους μέντορες 2 ώρες
Αναστοχασμός διδασκαλίας 2 ώρες
Προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις 20 ώρες
Εξετάσεις 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 131
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με τη συνεργασία των μεντόρων (μεταπτυχιακοί φοιτητές που επικουρούν την πρακτική άσκηση).

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κουμαράς, Π. (2017). Διδάσκοντας Φυσική αύριο. Αθήνα: Εκδόσεις GUNTENBERG. Καριώτογλου, Π. (2006). Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες. Θεσσαλονίκη: ΓΡΑΦΗΜΑ. Spyrtou, A., Psillos, D., & Kariotoglou, P. (2003). Investigating teachers’ conceptions on science teaching: Issues and tools. In D. Krnel, (Eds), Proceedings of the sixth Esera (European Science Education Research Education) Summer-school. Ljubliana.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Παιδαγωγική Επιθεώρηση

© 2018 eled.uowm.gr