Διδακτική Μεθοδολογία

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Δημητριάδου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος Υ101
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 Διδ.Μον. /4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED129/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία ως λειτουργία του σχολείου: Σκοπός, έννοια και περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας. Μορφές διδασκαλίας. Μορφωτικά αγαθά και προγράμματα διδασκαλίας. Η έννοια του Curriculum και τα δομικά στοιχεία του (στόχοι, περιεχόμενο, μεθόδευση, αξιολόγηση). Διδακτέα ύλη και σχολικά βιβλία. Διδακτικές μέθοδοι. Μεθόδευση της διδασκαλίας (σχεδιασμός, διεξαγωγή και έλεγχος του αποτελέσματος). Ψυχολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές προϋποθέσεις της διδασκαλίας και μάθησης. Διδακτικά μοντέλα. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιείται προτζέκτορας για την παρουσίαση των διαφανειών που αναφέρονται στο μάθημα (διάλεξη της διδάσκουσας ή εργασίες των φοιτητών). Επίσης, γίνεται σύνδεση με το διαδίκτυο όταν χρειάζεται πρόσβαση σε αυτό για τις ανάγκες του μαθήματος.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, ιστοσελίδες χρήσιμες στο μάθημα (π.χ. www.diapolis. auth.gr). Επίσης, το στατιστικό πακέτο SPSS.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ούτε εργαστήριο Παιδαγωγικής, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει σε υποδομές.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Μου στέλνουν τις εργασίες που θα παρουσιάσουν ηλεκτρονικά και τις διορθώνω. Eπίσης, η βαθμολογία τους συμπληρώνεται σε ειδικές φόρμες σε ηλεκτρονική μορφή. Χρησιμοποιώ το https://students.flo.uowm.gr/classweb/
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι, επικοινωνούμε για θέματα διαδικαστικά και οργανωτικά, καθώς και για απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών, π.χ. διευκρινίσεις για τις εξετάσεις.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα γραπτά τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κατερ΄΄ινα

© 2018 eled.uowm.gr