Διδακτική Μεθοδολογία

2ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Δημητριάδου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος Υ101
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 Διδ.Μον. /4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο μάθημα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ναι, στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED129/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές/ τριες θα πρέπει να είναι σε θέση ώστε: - να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας που αντιστοιχούν στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα• - να μελετούν/αναλύουν τη διδακτική διαδικασία ως λειτουργία του σχολείου, συνδέοντάς την με τα μορφωτικά αγαθά, τους σκοπούς αγωγής και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του σχολείου στον 21ο αιώνα• - να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε παραδοσιακά και σε σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας• - να διακρίνουν τα δομικά στοιχεία μιας διδακτικής διαδικασίας με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της• - να διερευνούν τους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας• - να προτείνουν τρόπους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της νέας εποχής στο σχολείο• - να διατυπώνουν παραδειγματικές προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας με βάση τους προσανατολισμούς της Διδακτικής στον 21ο αιώνα.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία ως λειτουργία του σχολείου: Σκοπός, έννοια και περιεχόμενο της διδακτικής διαδικασίας. Μορφές διδασκαλίας. Μορφωτικά αγαθά και προγράμματα διδασκαλίας. Η έννοια του Curriculum και τα δομικά στοιχεία του (στόχοι, περιεχόμενο, μεθόδευση, αξιολόγηση). Διδακτέα ύλη και σχολικά βιβλία. Διδακτικές μέθοδοι. Μεθόδευση της διδασκαλίας (σχεδιασμός, διεξαγωγή και έλεγχος του αποτελέσματος). Ψυχολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές προϋποθέσεις της διδασκαλίας και μάθησης. Διδακτικά μοντέλα. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διά ζώσης, πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιείται προτζέκτορας για την παρουσίαση των διαφανειών που αναφέρονται στο μάθημα (διάλεξη της διδάσκουσας ή εργασίες των φοιτητών). Επίσης, γίνεται σύνδεση με το διαδίκτυο όταν χρειάζεται πρόσβαση σε αυτό για τις ανάγκες του μαθήματος.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, ιστοσελίδες χρήσιμες στο μάθημα (π.χ. www.diapolis. auth.gr). Επίσης, το στατιστικό πακέτο SPSS.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ούτε εργαστήριο Παιδαγωγικής, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει σε υποδομές.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Μου στέλνουν τις εργασίες που θα παρουσιάσουν ηλεκτρονικά και τις διορθώνω. Eπίσης, η βαθμολογία τους συμπληρώνεται σε ειδικές φόρμες σε ηλεκτρονική μορφή. Χρησιμοποιώ το https://students.flo.uowm.gr/classweb/
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι, επικοινωνούμε για θέματα διαδικαστικά και οργανωτικά, καθώς και για απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών, π.χ. διευκρινίσεις για τις εξετάσεις.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Προετοιμασία πρωτοκόλλων 12
Μελέτη άρθρων/βιβλίων προετοιμασία εργασιών 22
Προετοιμασία για γραπτή εξέταση 32
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 108 ώρες
Η βαθμολογία θα προκύψει από την επίδοση του/της εκπαιδευομένου/ης στα εξής: Ενεργοποίηση-συμμετοχή στη συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και εξέταση προόδου (διαμορφωτική αξιολόγηση 30%)• γραπτή εξέταση (τελική αξιολόγηση 70%).
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Πρόοδος.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
5. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Τα γραπτά τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Joyce, B. & Weil, M. (1986)3. Models of Teaching. London: Prentice-Hall. Δημητριάδου, Κ. (2016). Νέοι προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Gutenberg. Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Teacher and Teaching Reflective Practice Teacher Development

© 2018 eled.uowm.gr