Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Δημητριάδου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ155
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 ΔΜ/ 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Γενικών Γνώσεων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED122/

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διαφοροποίηση της διδακτικής πρακτικής επιδιώκει τη διαμόρφωση διαφορετικών μορφών μάθησης, ρυθμών διδασκαλίας και βαθμών πολυπολοκότητας στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα στυλ μάθησης, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών, αλλά και τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης που διαθέτουν. Το μάθημα εστιάζει στις πρακτικές οι οποίες διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στην παραπάνω κατεύθυνση, όπως: δημιουργία μαθητοκεντικά οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, έμφαση σε μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικής κυρίως φύσης, διαμορφωτική αξιολόγηση και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους (βιωματικές προσεγγίσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ιδεοθύελλα, βραχύχρονες ομαδοποιήσεις κ.λπ.). Θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μέθοδοι αυτές διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να ενεργοποιήσουν τους quot;σιωπηλούςquot; ή τους quot;αδύνατουςquot; μαθητές και να τους συμπεριλάβουν ως ισότιμους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θα αναζητηθούν δημιουργικές δραστηριότητες και στρατηγικές που δεν αναπαράγουν προκαθορισμένα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν την ταυτότητα και τη δημιουργικότητά τους μέσα από πρωτοβουλίες που συντείνουν στον αυτοκαθοριμό και τη χειραφέτησή τους. Λέξεις Κλειδιά: μικτός σχολικός πληθυσμός, ελαστικά προγράμματα διδασκαλίας, διαπολιτισμική διδακτική, αυτοπροσδιοριζόμενη μάθηση, μάθηση με νόημα, σύνθετο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο του μαθήματος σε μορφή διαγράμματος, οι παρουσιάσεις των διαλέξεων σε ppt και οι σχετικές ανακοινώσεις για θέματα οργάνωσης και αξιολόγησης βρίσκονται αναρτημένα στο Open eClass. http://eclass.uowm.gr/courses/ELED122/

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr