Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Δημητριάδου Αικατερίνη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ155
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3 ΔΜ/ 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Γενικών Γνώσεων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED122/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση ώστε: - Να αντιλαμβάνονται την έννοια και τις συνιστώσες διαφοροποίησης της διδασκαλίας, καθώς και τη σημασία της για την προώθηση της μάθησης σε ανομοιογενείς τάξεις. - Να αναγνωρίζουν στρατηγικές που ενδείκνυνται για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, με στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών σε τάξεις μικτής μαθησιακής ετοιμότητας. - Να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν μεθόδους και στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας – συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη – προς όφελος όλων των μαθητών της σχολικής τάξης.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διαφοροποίηση της διδακτικής πρακτικής επιδιώκει τη διαμόρφωση διαφορετικών μορφών μάθησης, ρυθμών διδασκαλίας και βαθμών πολυπολοκότητας στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα στυλ μάθησης, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών, αλλά και τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης που διαθέτουν. Το μάθημα εστιάζει στις πρακτικές οι οποίες διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στην παραπάνω κατεύθυνση, όπως: δημιουργία μαθητοκεντικά οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, έμφαση σε μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικής κυρίως φύσης, διαμορφωτική αξιολόγηση και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους (βιωματικές προσεγγίσεις, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, ιδεοθύελλα, βραχύχρονες ομαδοποιήσεις κ.λπ.). Θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μέθοδοι αυτές διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να ενεργοποιήσουν τους quot;σιωπηλούςquot; ή τους quot;αδύνατουςquot; μαθητές και να τους συμπεριλάβουν ως ισότιμους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θα αναζητηθούν δημιουργικές δραστηριότητες και στρατηγικές που δεν αναπαράγουν προκαθορισμένα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν την ταυτότητα και τη δημιουργικότητά τους μέσα από πρωτοβουλίες που συντείνουν στον αυτοκαθοριμό και τη χειραφέτησή τους. Λέξεις Κλειδιά: μικτός σχολικός πληθυσμός, ελαστικά προγράμματα διδασκαλίας, διαπολιτισμική διδακτική, αυτοπροσδιοριζόμενη μάθηση, μάθηση με νόημα, σύνθετο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο του μαθήματος σε μορφή διαγράμματος, οι παρουσιάσεις των διαλέξεων σε ppt και οι σχετικές ανακοινώσεις για θέματα οργάνωσης και αξιολόγησης βρίσκονται αναρτημένα στο Open eClass. http://eclass.uowm.gr/courses/ELED122/

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιείται προτζέκτορας για την παρουσίαση των διαφανειών που αναφέρονται στο μάθημα (διάλεξη της διδάσκουσας ή εργασίες των φοιτητών). Επίσης, γίνεται σύνδεση με το διαδίκτυο όταν χρειάζεται πρόσβαση σε αυτό.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Ναι, ιστοσελίδες χρήσιμες στο μάθημα (π.χ. www.diapolis. auth.gr).
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ούτε εργαστήριο Παιδαγωγικής, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει σε υποδομές.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Μου στέλνουν τις εργασίες που θα παρουσιάσουν ηλεκτρονικά και τις διορθώνω. Eπίσης, η βαθμολογία τους συμπληρώνεται σε ειδικές φόρμες σε ηλεκτρονική μορφή. Χρησιμοποιώ το https://students.flo.uowm.gr/classweb/
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι, επικοινωνούμε για θέματα διαδικαστικά και οργανωτικά, καθώς και για απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διδασκαλία (διαλέξεις σεμινάρια workshops παρουσίαση εργασιών) 39
Προετοιμασία εργασιών και συλλογή ερευνητικών δεδομένων (βιβλιογραφίας – πεδίου) 45
Προετοιμασία για γραπτή εξέταση 30
Συνεργασία με τη διδάσκουσα 1
Γραπτή εξέταση 3
Σύνολο Μαθήματος 118
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι παρουσιάσεις των φοιτητών σχολιάζονται στην αίθουσα και έτσι σταθμίζεται λίγο-πολύ η ακαδημαϊκή τους ποιότητα. Επιπλέον, τα γραπτά τους στο τέλος του εξαμήνου είναι στη διάθεση των φοιτητών μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βαλιαντή, Σ. & Νεοφύτου, Λ. (2017). Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή. Αθήνα: πεδίο. Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. & Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2015). Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας και της Μάθησης. Κοινωνιολογική, παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: πεδίο. Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο. Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών (Μετάφρ. Χ. Θεοφιλίδης & Δ. Μαρτίδου - Φορσιέ). Αθήνα: Γρηγόρης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Περιοδικά παιδαγωγικής και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση