Αναλυτικά Προγράμματα

Επιστημών της Αγωγής (ΕΑ)

3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Βασιλική
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ131
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός Αναλυτικού Προγράμματος. Μορφές αναλυτικών προγραμμάτων. Η λειτουργία του «κρυφού» αναλυτικού προγράμματος . Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης Α.Π. Το πρόβλημα της εγκυρότητας και νομιμότητας. Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια. Το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: κριτική παρουσίαση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
5. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
6. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Ακολουθώντας τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση