Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη  χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko. minedu.gov.gr,  στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Επιπρόσθετα, σας γνωστοποιούμε ότι τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.72647/Ζ1/10-5-2019 (Β’1688 ) Κ.Υ.Α. η με αριθμ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993), σύμφωνα με την οποία στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200τ.μ.) δεν προσμετρούνται τα ημιτελή κτίσματα. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται για το ακαδ. έτος 2018-2019 και εφεξής.

Σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, προσκομίζεται από τον δικαιούχο το παρακάτω Έντυπο κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση.

© 2020 eled.uowm.gr