Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδ. Έτους 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 337/13-2-2019 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα εξής θεματικά πεδία:

 1. Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.
 2. Λογοτεχνία και Ιστορία: Βιογραφικά Λογοτεχνικά Είδη.
 3. Διδασκαλία και Μάθηση Εκθετικής και Λογαριθμικής Συνάρτησης με ιστορική προοπτική υπό το πρίσμα του Μαθηματικού Χώρου Εργασίας. (Προαπαιτούμενο μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών).
 4. Διδασκαλία και Μάθηση Εννοιών της Ανάλυσης με ιστορική προοπτική υπό το πρίσμα του Μαθηματικού Χώρου Εργασίας. (Προαπαιτούμενο μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών).
 5. Εκπαιδευτική Έρευνα: η περίπτωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
 6. Ιστορία-Α΄ Παγκόσμιος- Δυτική Μακεδονία.
 7. Ιστορία-Ιστορική Εκπαίδευση.
 8. «Η Δυτική Μακεδονία από την περίοδο του Εθνικού Διχασμού ως τη δικτατορία του Μεταξά (1916-1936)».
 9. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία – Οργανωσιακή Συμπεριφορά.
 10. Εκπαιδευτική ηγεσία και επαγγελματικές κοινότητες μάθησης.
 11. Διδακτική Μαθηματικών. Ιστορική εξέλιξη των εννοιών της αίσθησης του αριθμού. (Προαπαιτούμενο μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών).
 12. Διδακτική Μαθηματικών. Ρητοί αριθμοί. Ψηφιακές τεχνολογίες. (Προαπαιτούμενο μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών).
 13. Διδακτική Μαθηματικών. Αφήγηση. (Προαπαιτούμενο μεταπτυχιακό στη Διδακτική των Μαθηματικών).
 14. Προγράμματα Σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε.
 15. Προγράμματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των ΑΣΠΑΙΤΕ.
 16. Μετασχολικά Προγράμματα.
 17. Διδακτική νέας ελληνικής – ορθογραφία.
 18. Η Σύνταξη της ελληνικής – το ρήμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν της παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

 • Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 4 Μαρτίου 2019 μέχρι 26 Μαρτίου 2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται:
  α) Ο προτεινόμενος τίτλος της διατριβής
  β) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής
  γ) Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας
 2. Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
 5. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησής τους θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/03/FEK-B_5834_27_12_2018.pdf και να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, πέραν της εκπόνησης της διατριβής τους, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού  Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα. Ηλεκτρονική αποστολή δεν γίνεται δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία. Υπεύθυνος Μελίσσας Λάζαρος, τηλ. 23850-55111  (ώρες 09:00-13:00) lmelissas@uowm.gr

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση