Οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Ενόψει της διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,με βάση την υπ’ αρ. 48918/Ζ1/29-4-2021 (Β’ 1818) Υ.Α. που αφορά στη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων  ακαδ.έτους 2020-2021, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ.  Δ.1α/Γ.Π.οικ. 69453/31-10-2020 (Β΄4810) Κ.Υ.Α., το υπ’ αρ. πρωτ. 354/20-10-2020 έγγραφο παροχής οδηγιών του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ για τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού , καθώς και την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 ΚΥΑ (Β’ 1682), όπου, ορίζεται στον  α/α 9 πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1, η πρόσβαση στις εξετάσεις, ενημερώνουμε τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν σε αυτές ότι:

  • Θα πρέπει να παρευρίσκονται με την αστυνομική τους ταυτότητα τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων στον παρακάτω χώρο διενέργειας των εξετάσεων: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα
  • Η είσοδος στις εξετάσεις θα επιτρέπεται μόνο  με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οδηγίας του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο
  • Η πρόσβαση στις αίθουσες εξετάσεων θα γίνει με βάση τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα και τα συνημμένα σχεδιαγράμματα:
ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ (ΑΠΌ – ΕΩΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΣΟΔΟΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
ΑΒ – ΖΑ ΔΒ1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΗΛ – ΚΙ Ι4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΚΟ – ΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΕ – ΝΤΙ ΑΝ1 ΒΟΡΕΙΑ
ΞΩ – ΠΗ Α3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΠΙ – ΡΩ ΝΚ1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΣΑ -ΣΠ Α2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΣΤ – ΤΡ Α7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΤΣ – ΦΛ Α4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΦΟ – ΨΑ ΝΚ3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr