Δικαιολογητικά για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπ. με την ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις.

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% εγγράφονται στη σχολή επιτυχίας από Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο τέλος ως PDF, εκτυπώνεται και συμπληρώνεται με όλα απαραίτητα στοιχεία)
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου)
δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης
ε) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυν. ταυτότητας
στ) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου για περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν συστημένα μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς στη δ/νση:

ΠΔΜ
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
3ο χλμ. Φλώρινας – Νίκης
53100 Φλώρινα

© 2020 eled.uowm.gr