Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδ. Έτους 2020-21

Η Συνέλευση του Τμήματος με την υπ’ αριθμ. απόφαση 370/21-12-2020 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στα εξής θεματικά πεδία (μία θέση για κάθε θεματικό πεδίο):

 1. Το βραβευμένο παιδικό μυθιστόρημα 2000-2020
 2. Το βραβευμένο νεανικό μυθιστόρημα 2000-2020
 3. Ανάλυση λόγου, επιχειρηματολογία.
 4. Γλώσσα και Θέατρο
 5. Η γλώσσα του άρρωστου παιδιού
 6. Διδασκαλία και μάθηση του ορίου συνάρτησης μιας πραγματικής μεταβλητής με χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Προαπαιτούμενο η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική των Μαθηματικών).
 7. Οι Πιθανότητες στην ελληνική μεταδευτεροβάθμια και Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσω των εγχειριδίων (τέλη 19ος αι. & 20ος αι.) (Προαπαιτούμενο η ύπαρξη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδακτική των Μαθηματικών).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχουν όσοι/εςπληρούν της παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

 1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 22 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2021. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι δικαιούχοι υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται:
  α) Ο προτεινόμενος τίτλος της διατριβής
  β) Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής
  γ) Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής 
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας
 2. Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
 5. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησής τους θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο https://eled.uowm.gr/didaktorika/kanonismos-didaktorikon-spoudon/ και να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, πέραν της εκπόνησης της διατριβής τους, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού  Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα. Ηλεκτρονική αποστολή δεν γίνεται δεκτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το γραφείο μεταπτυχιακού, υπεύθυνος Μαύρου Στέφανος, τηλ. 23850-55111 ή στο (ώρες 09:00-13:00) ή στο e-mail: smavrou@uowm.gr.

Φλώρινα 22-01-2021
O Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Θωίδης

© 2020 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση