Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος Υ111
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην ανάλυση και ερμηνεία των εκπαιδευτικών μηχανισμών με στόχο την εμβάθυνση και την κατανόηση φαινομένων όπως: οι ταξικές, κοινωνικές και πολτισμικές αντιθέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης ο ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην κοινωνική αναπαραγωγή, οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, ο ρόλος του πολιτισμικού κεφαλαίου στην εκπαίδευση και στο σχολείο, ο ρόλος της κοινωνικής προέλευσης στην κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα. Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριων στα ζητήματα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης με στόχο την εμβάθυνση και την ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων στις σύγχρονες κοινωνίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
inetrnet, skype, power point presentations
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
οχι
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
οχι
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
όχι
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
κατά κανόνα χρησιμοποιείται το mail ή το e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
4. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση