Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ268
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Ιστορία και ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση. Επιστημονικά ζητήματα για την Ιστορική Εκπαίδευση. Πολιτισμός και Κουλτούρα στην Εκπαίδευση. Έρευνα στο εκπαιδευτικό υλικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιλεγμένα ζητήματα Ιστορίας και Πολιτισμού. Σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. Ο Πολιτισμός της Ελλάδας και οι Πολιτισμοί του κόσμου, κριτικές προσεγγίσεις. Πολιτισμός και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι έννοιες του Πολιτισμού και της Κουλτούρας στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2018 eled.uowm.gr