Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΑΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ανδρέου Ανδρέας
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ268
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 100
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4 ECTS
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Κατεύθυνσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν: - να διακρινούν τις έννοιες πολιτισμός, κουλτούρα, μαζική κουλτούρα και να περιγράφουν τη συνάφεια και τη σημασία τους για την πολιτισμική ιστορία - να αξιολογούν τη σημασία της μελέτης και της διδακτικής αξιοποίησης στην εκπαίδευση σε θεωρητικό επίπεδο - να ερευνούν τη διάχυση των ιδεών της κουλτούρας και του πολιτισμού στο θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό υλικό και στο σχολικό πρόγραμμα και παραπρόγραμμα - να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές εφαρμογές με περιεχόμενο τον πολιτισμό παρελθόντος και παρόντος στο περιβάλλον της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - να εκτιμούν τις σημασίες και την αξία των διαφορετικών πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον κόσμο

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, ομαδική εργασία, εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής, επαγωγικής και κριτκής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Ιστορία και ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση. Επιστημονικά ζητήματα για την Ιστορική Εκπαίδευση. Πολιτισμός και Κουλτούρα στην Εκπαίδευση. Έρευνα στο εκπαιδευτικό υλικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιλεγμένα ζητήματα Ιστορίας και Πολιτισμού. Σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. Ο Πολιτισμός της Ελλάδας και οι Πολιτισμοί του κόσμου, κριτικές προσεγγίσεις. Πολιτισμός και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι έννοιες του Πολιτισμού και της Κουλτούρας στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών, ασκήσεις
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Χρησιμοποιούνται για την εποπτεία του μαθήματος.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν υπάρχει εργαστηριακή εκπαίδευση.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
θεωρητικές διαλέξεις 15
Παρουσιάσεις εργασιών σε ομάδες 24
Έρευνα και προετοιμασία των εργασιών 30
Βιβλιογραφική μελέτη 31
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με το συνδυασμό προφορικών εξετάσεων, εκπόνησης εργασιών και παρουσίασης τους σε ομάδες.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Th. Adorno - M. Horkheimer (επιμ.), Κουλτούρα και πολιτισμός στο Εισαγωγικά Δοκίμια, εκδ. Κριτική, 1987 M. Elias, Η εξέλιξη του πολιτισμού, Νεφέλη, 1997 M. Horkheimer, Τέχνη και μαζική κουλτούρα, Ύψιλον, 1984 E. Hollins, Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση, Μεταίχμιο, 2007 Α. Ανδρέου και άλλοι, Η Δημόσια Ιστορία στην Ελλάδα, Επίκεντρο 2015. Γ. Κόκκινος-Δ. Μαυροσκούφης, Το τραύμα, τα συγκρουσιακά θέματα και οι εμηνευτικές διαμάχες στην ιστορική εκπαίδευση. Ι. Γ. Τραντάς, Ρόδον 2015

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Research in Humanities and Social Sciences Learning, Culture and Social Interaction Σύγχρονα Θέματα

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση