Εφαρμοσμένη Στατιστική

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Τσακιρίδου Ελένη
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ333
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/ELED119/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα «Εφαρμοσμένη Στατιστική»: Αποκτούν γνώσεις και είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα στο γνωστικό πεδίο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, ξεκινώντας από τις βασικές τους γνώσεις από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προχωρώντας σε πιο προχωρημένες έννοιες και απόψεις που προκύπτουν μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών της στατιστικής στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική έρευνα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, εξοικειώνονται με την εισαγωγή δεδομένων στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, με τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους, προσδιορίζουν τα πλαίσια των ερευνητικών αποτελεσμάτων, να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους και τα κατάλληλα εργαλεία για τα ερευνητικά τους δεδομένα. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη στατιστική γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν στην επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, μια και είναι σε θέση να κατανοούν ερευνητικά αποτελέσματα, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την ταξινόμηση και την επεξεργασία δεδομένων και να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στην εκπαιδευτική έρευνα. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακρίνουν τις κατάλληλες μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων, να εξηγούν τα ερευνητικά αποτελέσματα, να ερμηνεύουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να γενικεύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα. Επίσης μαθαίνουν να ορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ερευνητικά αποτελέσματα, μπορούν να καταλήξουν σε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα. Αποκτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της εκπαίδευσης και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους και τα κατάλληλα εργαλεία νέων τεχνολογιών για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, κατά την οποία οι φοιτητές ασχολούνται με τον υπολογισμό στατιστικών μέτρων, με την ταξινόμηση δεδομένων, ανακαλύπτοντας τις εφαρμογές των στατιστικών μοντέλων στην εκπαιδευτική έρευνα. Επιπλέον, οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάζουν μέσω νέων τεχνολογιών ερευνητικά αποτελέσματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις που αποκτούν από τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης και παρουσίασης ερευνητικών δεδομένων και να αξιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε ζητήματα που αφορούν στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας. Είναι σε θέση να συνθέτουν και να κοινοποιούν πληροφορίες με τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών μεθόδων και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική έρευνα, μέσω νέων τεχνολογιών, καθώς επίσης και να κατασκευάζουν νέες ερευνητικές ιδέες, να διατυπώνουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις, αναδιοργανώνοντας και ανακατασκευάζοντας όπου χρειάζεται τις ερευνητικές υποθέσεις. Αναπτύσσουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων που τους χρειάζονται να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, αφού γνωρίζουν βασικές έννοιες στατιστικής και των εφαρμογών της στην εκπαιδευτική έρευνα και μπορούν να αναπτύξουν τις κατάλληλες μεθόδους συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, βασικά στοιχεία για την σύνθεση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής ταυτότητας. Επιπλέον, μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μιας έρευνας, να συγκρίνουν στατιστικά αποτελέσματα από διάφορες έρευνες, να ορίζουν ερευνητικές υποθέσεις και να υποστηρίζουν ερευνητικά συμπεράσματα, συνδυάζοντας την ήδη υπάρχουσα επιστημονική γνώση με τα αποτελέσματα της έρευνας που μπορούν οι ίδιοι να διεξάγουν.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. Αυτόνομη εργασία. Ομαδική εργασία. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. Στατιστική επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται βασικές έννοιες και μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας με τη χρήση Η/Υ. Είδη μεταβλητών. Συγκεντρωτικοί πίνακες και γραφήματα. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα. Χρήση συναρτήσεων. Περιγραφή δειγμάτων. Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Έρευνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο πληροφορικής και βασίζεται στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγουν ερευνητικά δεδομένα στον υπολογιστή, τα επεξεργάζονται εφαρμόζοντας στατιστικές μεθόδους και εξάγουν ερευνητικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας κυρίως το πρόγραμμα Excel.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της πλατφόρμας eclass
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εργαστήρια 19
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Εκπόνηση εργασίας 31
Συγγραφή εργασίας 30
Σύνολο Μαθήματος 120
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
5. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
6. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
7. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους ανά πάσα στιγμή και να συζητήσουν με τη διδάσκουσα για τον τρόπο αξιολόγηση τους.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Introduction to Statistical Analysis: Microsoft Excel 2013 Statistical Analysis: Microsoft Excel 2010 Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ντ. Χατζηπαντελής, Θ. (1999). Ανάλυση Δεδομένων με τη βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, εκδ. Ζήτη. Κατσίλλης, Ι. (2006). Επαγωγική στατιστική Εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες και την εκπαίδευση με έμφαση στην ανάλυση με υπολογιστές, εκδ. Gutenberg.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Journal of Statistics Education Statistics Education Research Journal Journal of Educational and Behavioral Statistics

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση