Ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Σπύρτου Άννα
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ350
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Οι έννοιες της Φυσικής και οι Αναπαραστάσεις τους
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/ELED253/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες: 1) να είναι ικανοί να σχεδιάζουν διδασκαλίες ανοιχτής διερεύνησης εντός και εκτός σχολείου, 2) να επιλέγουν ή/και να δημιουργούν κατάλληλο για ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης διδακτικό υλικό (τρισδιάστατα αντικείμενα, πειραματικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας κ.λπ.), 3) να είναι ικανοί να παρουσιάζουν προφορικά και έντυπα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας που συναντούν στη βιβλιογραφία σχετικά με τα διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης ……

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Ανάγνωση και γραφή επιστημονικών κειμένων, 2) μοντέλα διδασκαλίας ανοιχτής διερεύνησης, 3) επιστημονικός γραμματισμός, 4) ομοιότητες και διαφορές στη διδασκαλία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, 5) ο ρόλος των μοντέλων και της μοντελοποίησης 6) μελέτη των σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Projector για παρουσίαση διαφανειών και διαδικτυακό υλικό.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Με τους υπολογιστές οι φοιτητές ερευνούν τη βιβλιογραφία και γράφουν εργασίες.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και eclass.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη 12 ώρες
Ατομική εργασία 30 ώρες
Προετοιμασία φοιτητή & συνεργασία με τη διδάσκουσα 15 ώρες
Workshops 25 ώρες
Χρήση διαδικτύου-νέων τεχνολογιών 20 ώρες
Επισκόπηση βιβλιογραφίας 10 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 87
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Πρόοδος.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συνεργατικά μαζί με τους μέντορες.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Χαλκιά, Κ. (2010). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις Μεταίχμιο.

© 2018 eled.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση