Ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού

Θετικών Επιστημών (ΘΕ)

5ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό
Κωδικός Μαθήματος ΥΕ354
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 140
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Οχι
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνικά ή/και Αγγλικά
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED220/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στην έννοια του φυσικού αριθμού που αποτελεί την αρχική κατανόηση της έννοιας του αριθμού από τα παιδιά. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα δομηθεί η περαιτέρω γνώση για τον αριθμό. Μικρές αναφορές γίνονται στους ρητούς αριθμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με την κατανόησή τους. Βασικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των βασικών χαρακτηριστικών της γνώσης του αριθμού σε αυτή την ηλικία, των δυσκολιών που επιφυλάσσει για τα παιδιά, του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν προσπάθειες να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες ώστε να εισαχθούν οι μαθητές ομαλά στα σύμβολα και τις πράξεις με φυσικούς αριθμούς. Στόχος είναι επίσης να εισαχθούν οι σπουδαστές στην ερευνητική διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές αυτής της ηλικίας μέσα από την αναπαραγωγή μιας μικρής ερευνητικής μελέτης που εστιάζει στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού σε μικρό δείγμα παιδιών. Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν κατονομάζουν τις βασικές ιδιότητες των φυσικών αριθμών, να μπορούν να προσδιορίσουν κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες με την έννοια του αριθμού και να είναι σε θέση να περιγράψουν την τροχιά μάθησης της έννοιας από μία αρχική αντίληψη της ποσότητας μέχρι την κατανόηση συμβολισμού και ιδιοτήτων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Να είναι σε θέση να περιγράψουν τους τρόπους με τους οποίους διαφοροποιούνται οι φυσικοί αριθμοί από τους ρητούς, που θα διδαχθούν οι μαθητές στο δημοτικό σχολείο, και να μπορούν να αναφερθούν στις πιθανές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές με την κατανόηση των ρητών αριθμών (δεκαδικοί και κλάσματα) που πιθανά οφείλονται στην αρχική κατανόηση του αριθμού όταν δομείται γύρω από την έννοια του φυσικού αριθμού. Επίσης, οι σπουδαστές/σπουδάστριες αναμένεται να μπορούν να επιλέξουν τις πιο κατάλληλες δραστηριότητες από μία γκάμα προτεινόμενων δραστηριοτήτων που να μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία κάποιου ειδικού χαρακτηριστικού της έννοιας του αριθμού. Να είναι σε θέση να κάνουν μια κριτική ανάλυση των βασικών θεωριών για την γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση της έννοιας του αριθμού στην προσχολική και πρώιμη σχολική ηλικία, να περιγράφουν τις βασικές τους θέσεις και τις σημαντικότερες διαφορές τους και να μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους με τους οποίους έχουν επηρεάσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Να μπορούν να κάνουν κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά τις δυνατότητες των μικρών παιδιών σε συγκεκριμένα έργα που αφορούν την κατανόηση και χρήση του αριθμού και να μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένες αλλαγές σε έργα ώστε να υποβοηθούν την καλύτερη κατανόηση. Να αξιολογούν το βαθμό κατανόησης από μεριά των παιδιών με βάση τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επίσης να μπορούν να προτείνουν μια αλληλουχία δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν επικουρική υποστήριξη για να επιτευχθεί μάθηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της έννοιας του αριθμού, που βρίσκονται στα όρια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης κάθε παιδιού.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ατομική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός και εκπόνηση ερευνητικής μελέτης

Περιεχόμενο μαθήματος

Πρώιμη αναγνώριση της αριθμητικής ποσότητας, αυθόρμητη εστίαση στον αριθμό (SFOR), πληθικότητα συνόλου, ποσοτική αναπαράσταση του αριθμού, το φαινόμενο της αυτόματης εκτίμησης, απαρίθμηση - αρχές απαρίθμησης, διατήρηση του αριθμού, αριθμολέξεις, σύμβολα αριθμών, αριθμητικά συστήματα, βασικές πράξεις με αριθμούς, νοεροί υπολογισμοί και στρατηγικές, φυσικοί και μη-φυσικοί αριθμοί, μοντέλα για την νοητική αναπαράσταση του αριθμού, το φαινόμενο της προκατάληψης του φυσικού αριθμού και οι επιπτώσεις του στη μελλοντική μαθηματική εκπαίδευση. Πειραματικές μεθοδολογίες για τη μελέτη της ανάπτυξης του αριθμού και διδακτικές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Προβολή βίντεο και διαφάνειες από power point
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διελέξεις 36
Σεμινάρια (παρουσιάσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές) 10
Ατομική ερευνητική εργασία (σχεδιασμός συλλογή εμπειρικών δεδομένων 64
Ατομικές παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών 30
Σύνολο Μαθήματος 140
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hughes M (2002). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών – Δυσκολίες στην Εκμάθηση των μαθηματικών, Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Αθήνα: Gutenberg. Nunes, T. & Bryant, P., (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Δεσλή Δ. (Επ.), Αθήνα: Gutenberg. Siegler, R.S., (2002) Πως σκέφτονται τα παιδιά, Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.), Αθήνα: Gutenberg Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2002 Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της φύσης και της ζωής - νοεροί υπολογισμοί, Εκδόσεις: Ζυγός Λεμονίδης, Χ. (1999). Περίπατος στη Μάθηση της Στοιχειώδους Αριθμητικής. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. Van de Walle, J. A. (2005) Μαθηματικά για το δημοτικό και το γυμνάσιο - Μια εξελικτική διδασκαλία, Τριανταφυλλίδης, A.T (επιμ.), Αθήνα: Τυπωθήτω.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Mathematical Thinking and Learning - Taylor & Francis Educational Studies in Mathematics - Springer International Journal of Science and Mathematics Education - Springer Learning and Instruction - Elsevier ZDM Mathematics Education - Springer MENON: Journal of Educational Research -University of Western Macedonia – Faculty Of Education Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών (περιοδικό της ΕΝΕΔΙΜ) - Κέδρος

© 2018 eled.uowm.gr