Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΣΤ7/Σ183/03-05-2023)

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΣΤ7/Σ183/03-05-2023 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε η “…εξ αποστάσεως λειτουργία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα κατά το διάστημα 08052023 έως 02062023…”

Επισημαίνεται ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα το κτήριο διοίκησης, η Γραμματεία του Τμήματος και τα γραφεία των καθηγητών/καθηγητριών θα λειτουργούν κανονικά, ενώ και η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα διεξαχθεί κανονικά.

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε.

© 2020 eled.uowm.gr