Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής/μετακίνησης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνησης, του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023, στο Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος  από την Τετάρτη 09/11/2022 έως και τη Τρίτη 15/11/2022

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Εκτυπωμένη την αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση μετεγγραφής (επικυρωμένα όπου χρειάζεται), σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του Υπουργείου.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αρ. 142413/09-10-2020 (ΦΕΚ 4617 Β΄) και 148236/Ζ1/30-10-2020 (ΦΕΚ 4806 Β΄) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην υπό στοιχεία 134973/Ζ1/01-11-2022 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει  να αποσταλούν ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης

Τ.Θ. 21, 53100, Φλώρινα

© 2020 eled.uowm.gr